Dernek Tüzüğü

I.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1:

DERNEĞİN ADI:

Derneğin adı: “Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’dir.

Madde 2:

DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Madde 3:

DERNEĞİN AMACI:

Türkiye’de özel sağlık hizmetleri veren hastane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuar ve görüntüleme merkezleri sahipleri ile bu kurumlarda çalışan doktor ve sağlık personelinin haklarını, ortak çıkarlarını korumak, kollamak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde hakların takibini ve değerlendirilmesini yapmak; özel sağlık kuruluşlarının sağlık alanındaki birliğini, sağlık kuruluşları arasındaki dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlar karşısında özel sağlık kuruluşlarını temsil ederek menfaatlerini korumak, üyelerinin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim, sağlık ihtiyaçlarına yardımcı olmak; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata göre açılıp faaliyete başlamış olan özel sağlık kuruluşlarının belirli ve ortak gayelerini gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetleri birlik ve beraberlik içinde birleştirmek; tüm yapılan çalışmaları sürekli kontrol ederek doğru, gerçek ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramaktır.

Madde 4:

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:

Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

A) İzin almadan faaliyet gösteren veya izin alarak kurulmuş bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ilgili inceleme yapmak; izinsiz ve gayri meşru çalışan kuruluşlar hakkında yasal mevzuatın uygulanmasını sağlamak,

B) Özel sağlık kuruluşlarının ciddi, etik değerler ve ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygun çalışıp çalışmadıklarını izlemek, çalışmalarında düzensizlik görülenler hakkında raporlar düzenlemek, ikaz etmek, gerektiğinde bu raporları ilgili makamlara iletmek.

C) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını daha verimli ve faydalı kılacak şekilde, bilimsel, eğitsel, yönetsel tedbirleri almak ve halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için gerekli ortamın hazırlamasına katkıda bulunmak; belirli standartta ve kalitede hizmet vermek için personel eğitimi vermek, eğitim ile ilgili gerekli donanımları sağlamak, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan özel hastaneler birlik ve dernekleriyle çalışarak personel eğitiminde değişimi sağlamak.

D) Üye kuruluşların sektörel bilgi ve deyimlerini artıracak çalışmalarda bulunmak.

E) Sağlıkla ilgili yasa ve mevzuat çalışmaları yaparak kamuoyuna ve yasal mercilere iletmek.

F) Sağlık konusunda yararlı hizmet projeleri uygulamak.

G) Ulusal ve uluslar arası bilim adamlarınca gerçekleştirilecek konferanslar, paneller, seminerler, kurslar, bilimsel toplantılar, ortak etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, inceleme gezileri yapmak.

H) Kitap, dergi, bülten veya bildiri yayınlamak.

I) Üyelerin istifade edeceği şekilde, büro, sosyal tesisleri kurmak, işletmek veya işletmeye vermek.

İ) Dernekçe kullanılmak üzere menkul, gayrimenkul araç-gereç almak, satmak, kullanmak ve kiralamak,

J) Dernek üyelerinin istifade edeceği şekilde sarf malzemesi, araç ve gereçlerin alım-satımına yardımcı olmak.

K) Özel Sağlık kuruluşlarına personel bulma konusunda yardımcı olmak.

L) Sağlık hizmetlerine yönelik akademik eğitim çalışmaları organize etmek; üniversite, özel kuruluşlar ve ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek.

M) Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere: Türkiye genelinde: il ve ilçelerde genel kurul kararıyla şubeler açar. Yönetim Kurulu kararıyla ülke genelinde gerekli görülen yerlerde temsilcilik açar. Ayrıca yurt dışında amacını gerçekleştirmek üzere aynı amaçlı dernek ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik ve şubeler açabilir.

N) Yönetim Kurulu kararıyla sağlık konularında hizmet akdinin verimli hale getirilmesi yönünde vakıf, oda ve birliklerle platform oluşturmak. Aynı şekilde çalışma komisyonları kurarak anket, araştırma geliştirme gibi konulanda çalışma yapmak.

O) Aynı ve benzer amaçlı derneklerle federasyon kurmak, federasyonlara katılmak ve/veya üye olmak, aynı ve benzer amaçlı derneklerle kurulan federasyonlarla konfederasyona gitmek ve katılmak,

Ö) “Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olma çalışmalarını yapmak.

II. BÖLÜM

ÜYELİK

Madde 5:

ÜYE OLMA HAKKI:

T.C. kanunlarına göre kurulmuş hastane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuar, görüntüleme merkezi ve/veya teşhis tedavi hizmeti veren sağlık kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiler ile derneğe üye olan tüzel kişilerin önereceği adaylar arasından seçilen gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlara ilave olarak Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde, üyeliğin kabulü veya istemin reddi seklinde karara bağlanıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğini uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Yönetim Kuruluna gönderir. Şubeye üyelik kaydı Yönetim Kurulunun vereceği kararla onaylanır.

Tüzel kişiler Genel Kurulda bir üye ile temsil edilirler.

Madde 6:

ÜYELİK TÜRLERİ:

Demeğin asil ve fahri (onursal) üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

A. ASİL ÜYELİK

Dernekler yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, ayrıca Derneğin Yönetim Kurulunca belirlenen etik sözleşme ilkeleri ve bunlara uymama durumunda karşılaşacağı cezai yatırımları benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş sağlık işletmesi tüzel kişilikleri temsilen sahipleri veya yetkilendireceği kuruluş temsilcileri üye olabilir.

Dernek üyesi, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan kişilerdir, Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır.

Yükümlülükleri ise oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

B. FAHRİ (ONURSAL) ÜYELİK

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, sağlık hizmetlerinde, insanlığa, bilim ve tekniğe, çevre, sivil kurumların ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan üyeler arasından iki üyenin önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen üye adayları Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Aidat vermekle yükümlü değildirler. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri onursal üye olabilirler.

Madde 7:

ÜYELİK ÖDENTİSİ VE ÜYENİN HAKLARI:

A. ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDAT) VE BELİRLENMESİ:

Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık aidat (ödenti) ödemek zorundadır Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, yıllık aidat ise her yıl Mayıs ayına kadar ödenir.

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ödentisi miktarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

B. ÜYENİN HAKLARI:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Madde 8:

ÜYELİKTEN ÇIKMAK:

Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yazılı mücaatta bulunulan çalışma döneminin sonunda biter. Ayrılan üye, yazılı müraacatta bulunulan dönem sonuna kadar olan ve önceki dönemlere ait tüm muaccel ödentileri öder.

Dernek temsilcisi bağlı bulunduğu sağlık tüzel kişiliğinden ayrıldığında hiç bir işleme gerek kalmaksızın temsilci sıfatını kaybeder. Söz konusu temsilcinin yerine temsil ettiği sağlık kuruluşu yeni bir temsilci belirler. Bu durumda yeni temsilci için giriş aidatı ödenmez. Ancak yıllık üye aidatı ödenmemiş ise tahsil edilerek yeni üyeliğe kabul edilir.

Madde 9:

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMAK:

Demeğe üye olma hakkını kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernek tüzüğüne genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, etik sözleşme ilkelerine uymayan, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren, aidatlarını zamanında ödemeyen üyelerin Dernek Onur Kurulu ve Şube Onur Kurullarınca yazılı savunması alınır. Ve özrüne göre uyarma veya çıkarma cezaları dernek yönetim kuruluna önerilerek onanması sağlanır. Üyelerin üyeliklerine itirazları halinde dernek genel kuruluna başvurabilir. Üyelikten çıkartılanların kimlik kartları ve kendisine teslim edilen varsa demirbaş eşyalar geri alınır.

III. BÖLÜM:

Madde 10:

DERNEĞİN ORGANLARI:

Dernek organları dernek ve şubeler olmak üzere iki kademeli örgütlenir. Dernek, şube bulunmayan bölge, il ve ilçelerde temsilcikler açabilir.

Genel kurul tüzükte tanımlanmış üyelerden oluşur. Şubelerin genel kurulu ise üyeliği kabul ve kayıt edilmiş üyelerden oluşur.

A. DERNEĞİN ORGANLARI

(a) Genel kurul

(b) Yönetim kurulu

(c) Denetleme kurulu

(d) Onur kurulu

B. ŞUBE

(a) Şube genel kurulu

(b) Şube yönetim kurulu

(c) Şube Denetleme Kurulu

C. TEMSİLCİLİKLER

Yönetim kurulu ve şube yönetim kurullarının gerekli gördüğü yerlerde bulunan ve özel hastane poliklinik gibi kuruluşlarda dernek faaliyetlerinin daha aktif yürütülmesi, dernekçe çıkartılacak dergi, bülten gibi yazılı yayınların dağıtımı yapmak üzere temsilcilik açar ve görevlendirir.

Madde 11:

GENEL KURUL:

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır ve tüzük ile tespit edilen delegelerle oluşur.

Madde 12:

DERNEK ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ:

a) Dernek, şube ve temsilciliklerde aday olmak isteyenler dernek asil üyesi olmak zorundadır.

b) Aday olmak isteyen delege, genel kurul başkanlığına yazılı başvuruda bulunur.

c) Şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların dernek organlarından birine seçilmeleri durumunda şubelerindeki görevleri sona erer.

d) Organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına güre, oylama en çok oy alan adaylardan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.

DERNEK GENEL KURULU:

Madde 13:

GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE TOPLANMA ZAMANI:

Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ genel kurul’dur.

Genel kurul üç yılda bir Ekim ayı içinde, yönetim kurulunun belirlediği günde yapılır. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya yine dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği halinde olağanüstü toplanır.

Yönetim kurulu, denetleme kurulu ile dernek üyelerinin 1/5’inin isteği halinde genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek Üyeleri arasından üç kişilik bîr heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Madde 14:

ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu toplantının yapılacağı tarihî ve gündemi belirleyerek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden günü, saati, yerini ve gündemini yazıyla bildirir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.. İkinci toplantının geri bırakım tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mahalli en büyük mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, toplantıları izleyen otuz gün içinde ve bir yazı ekinde mahalli en büyük mülki idare amirliğine verilir.

Madde 15:

TOPLANTI YERİ:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, yönetim kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Madde 16:

TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, ilan edilen ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 17:

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 18:

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi islenen konuların gündeme alınması zorunludur. Seçilen divan başkanı ve üyeler genel kurul sonuna kadar görevi devam eder.

Madde 19:

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

A. Dernek organlarının seçilmesi.

B. Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi.

C. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.

D. Yönetim kurulunca hazırlanacak tahmini bütçenin görüşülerek kabul edilmesi.

E. Derneğin feshedilmesi.

F. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan mevcut taşınmaz malların satılması veya derneğin mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili olarak üçüncü kişilerle işletme veya ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz mallar üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

G. Gelecek dönemin yönetim, denetleme ve onur kurulları genel kurul tarafından seçilir.

H. Görüşmelerde aykırı bir istek olmadıkça kararların açık oy ve salt çoğunlukla alınmasını sağlar. Genel kurul faaliyetlerini yerine getirirken toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile karar verilir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın teklifi kabul edilir.

I. Ana tüzükte, toplantıya katılan delegelerin 2/3 oyuyla değişiklik yapar. Yönetim kurulu Tüzük değişikliği önerisini ve değiştirilecek maddeleri iki ay önceden şube yönetim kuruluna ve üyelere bildirir. Şubelerin tüzükte değiştirilmesi gereken maddeleri genel kurul tarihinden 15 gün önce dernek yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Şubenin tüzük değişikliği önerisi dernek yönetim kurulunca kabul edilirse gündeme alınır.

J. Yönetim Kuruluna borçlanma yapma yetkisi verilir.

K. Benzer amaçlı Federasyon ve birliklere katılmak için dernek yönetim kuruluna yetki verir.

L. Şubelerin açılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verir. Şube tüzel kişiliği olmayan alt birimdir. Şubelerin nerelere açılacağı genel kurulun yönetim kuruluna vereceği yetkiye istinaden yönetim kurulunca belirlenir.

M. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına itirazları inceler ve karara bağlar.

YÖNETİM KURULU:

Madde 20:

DERNEK YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, GÖREV BÖLÜMÜ TOPLANTILARI:

1) Yönetim Kurulu, Dernek Genel kurulunca, asıl üyeler arasında üç yıl için seçilen 17 adet asil 9 yedek üyeden oluşur. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yedek üyeler yerine seçildikleri asil üyenin süresini doldurur.

2) Dernek yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak, bir genel başkan iki genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve genel saymandan oluşan yürütme kurulunu seçer.

3) Dernek yönetim kurulu mutat olarak toplanır. En az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapılabilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcısı veya genel sekreter tarafından yapılır.

İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; yönetim kurulu kararıyla, başkan tarafından yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da gelmezse yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır.

Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini islediği bir konuya ait yazılı teklifinin gündeme alınması zorunludur.

4)Yönetim kurulunda kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu çift sayılır.

DERNEK YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

1) Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

2) Sağlık sektörü ile ilgili iç ve dış çalışmaları izler, demeği resmi ve üçüncü şahısla karsı temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.

3) Genel kurulca verilen yetkiye istinaden Şube kurulurunda “müteşebbis kurul” teşkil ederek mahalli mülki amirliğe başvurulur. Ve 6 ay içinde genel kurul toplantı; çağrılarak şube organların seçiminin yapılması sağlanır

5) Gelirlerin artmasını ve giderlerin sağlıklı dağılımım sağlar.

6) Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

7) Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arası ilişkileri düzenler.

8) Dernekçe istihdam edilecek personeli tayin eder. SSK ve diğer işlemleri yapar,

9) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplanması kararını verir, gündemini hazırlar.

10) Çalışma raporu, bilânço, kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak dernek genel kuruluna sunar. ‘

11) Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verir Yurtiçi ve yurtdışı düzeyde toplantılar düzenleyebilir.

12) Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlar da ilgili iç yönetmelikleri düzenler. Denetim kurulu bilgisine, genel kurulun onayına sunar.

13) Etik ilkelere aykırı davranışlardaki şikâyetleri incelemek üzere Etik Kurul İnceleme Kurulu kurar. Bu kurulca verilen raporlardan uygun olanları gerekli gördüğü takdirde Onur Kurulu’na sevk eder. Onur Kurulu kararını uygun bulursa onaylar. Bu kararlara karşı tüzel kişilerin Genel Kurula itiraz hakları vardır. Ancak Genel Kurul kararına kadar verilen karar aynen uygulanır.

Madde 21:

GENEL BAŞKAN VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Dernek genel başkanı ile Dernek yönetim kurulunun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

GENEL BAŞKAN:

a) Yönetim kuruluna başkanlık eder ve birinci derecede derneği temsil eder,

b) Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları ve yönetmelikler gereğince yönetir,

c) Dernek alımları ve her türlü harcamalarda başkanlık eder.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:

İki adet başkan yardımcısı görev yapar. Genel başkanın yetki alanına giren görevlerden kendilerini; verilen işleri yürütürler. Yönetim kurulu kararlarının uygulanma durumunu izlerler ve bu hususta genel başkana bilgi verirler. Genel başkan bulunmadığı hallerde bir başkan yardımcısı toplantıyı yönetir. Çeşitli konularla ilgili bir başkan yardımcısına görev verildiği takdirde derneği temsil eder. Genel Başkan Yardımcılarından biri mali konulardan sorumlu olarak görevlendirilir.

GENEL SEKRETER:

Dernek yönetim kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek yönetim kuruluna başvuru merciidir. Derneğin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar. Derneğin Basın sözcülüğü görevini yürütür. Dernek yönetim kurulunun gündemini genel başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkarılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek genel kurul öncesi ve sonrası işleri yürütür.

GENEL SAYMAN:

Demeğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür.

Derneğin muhasebe işlemlerinin tespit edilen dahilinde yürütülmesini sağlar, defterleri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar primi ve diğer süreli mali işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilânçoyu, gelir-gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar, dernek parasının en iyi şekilde bankalarda nemalandırılmasını sağlar.

Madde 22:

YÖNETİM KURULUNUN ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesine rağmen Üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 23:

DERNEK DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

Denetleme kurulu, 3 asil ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla 3 yıl için seçilir. Bu kurul 6 ayı geçmemek üzere yılda iki defa toplanır ve denetleme görevi yapar. Neticeyi ilgili döneme ait rapor halinde yönetim ve genel kurula sunar.

Genel kurulca denetleme kuruluna seçilen üyeler, yapılan harcamaların usule uygun olup olmadığını, defterlerin usule uygun tutulup tutulmadığını, dernek demirbaş defterinin ve harcamaları gösteren fatura, makbuzların dosyalanıp dosyalanmadığını, alındı makbuzlarının ve saklanması gereken diğer evrakların 5 yıl süre ile muhafaza edilip edilmediğini Tüzüğün 23. Maddesinde belirtilen aralıklarla denetler ve raporlarını yönetim ve genel kurul toplantılarında sunar.

Madde 24:

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi, güncel yasal mevzuat uyarınca dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne uygun olarak denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DERNEK ONUR KURULU:

Madde 25:

DERNEK ONUR KURULU SEÇİMİ, GÖREV BÖLÜMÜ:

Genel kurulunca gizli oyla seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler.

ONUR KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube onur kurul kararlarına karşı yapılan itirazları inceler. Uyarma, kınama, çıkarma, düzeltme ve ödetme cezaları verilmesi için yönetim kuruluna tanzim edeceği raporu sunar.

Ayrıca dernek şube yönetim kurulları tarafından gönderilen disiplinle ilgili ve Etik Kurulca incelenen dosyaları inceler, kararları ilgililere ve dernek yönetim kuruluna bildirir.

Madde 26:

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve güncel dernekler yöneltmeliği ekinde yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Madde 27:

ŞUBE KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ:

1.)Kuruluş:

Genel kurulca Dernek yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden gerekli gördüğü bölge, il ve ilçelerde en az beş üyeyi şube açmak üzere görevlendirir ve bu üyelerin yerel en büyük mülki amirliğe yazılı bildirimi ile şubeler açılabilir.

2.)Görev ve Yetkiler:

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür

a)Şubeler, belirlediği hedefler doğrultusunda oluşturulan şube eylem planıyla ilgili değerlendirmeleri yapar, karar alır ve şube eylem planlarını uygular.

b)Şubenin geçen dönemine ilişkin çalışma raporların, çalışma programını ve derneğin amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek olan faaliyet tasarılarını karara bağlayarak dernek genel kuruluna sunar.

c) Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek temsilcileri seçer.

3.) Temsili

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kurulunda temsil olunur.

Madde 28:

ŞUBE ORGANLARI:

Şubelerin Başlıca Organları:

a) Şube Genel Kurul

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 29:

ŞUBE ORGANLARI ve ORGANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

A. ŞUBE GENEL KURULU:

1. Toplantı ve Çalışma Şekli:

Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı üyelerden meydana gelir. Şube Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü almak üzere muhtelif şekillerde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Ağustos ayı içinde şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır,

b) Olağanüstü Genel Kurul, Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Şayet çağrılmaz ise Şube Denetleme Kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hukuk Hâkimliğinin şube üyeleri arasında seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

c) Şube genel kurul toplantısı Şubenin bulunduğu yerde yapılır. Yönetim kurulu şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube, yönetim kurulu genel kurul toplantısının yapılacağı günü, yeri ve saatini gündemle birlikte üyelere 15 gün önceden yazıyla bildirir.

d) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

e) Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

f) Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

g) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

2. Görev ve Yetkiler:

a) Yönetim ve denetleme Kurulları raporları veya denetçi raporu ile bilanço ve gelir-gider hesaplarını inceleme, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumluluklar hakkında karar vermek.

b)Şubenin bütçesini inceleyip aynen veya deriştirerek onaylamak.

c)Yönetim, denetleme ve onur kurulları asli ve yedek üyeleri veya denetçisini seçmek.

d)Gündeme alınması istenilen konular hakkında karar vermek.

e) Gerektiğinde yönetim, denetleme ve onur kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumluluktan görülenler hakkında yasal soruşturma için karar vermek.

f) Dernek tüzüğünün ve yasaların genel kurula verdiği görevleri yapmak.

B. ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Seçim:

Şube yönetim kurulu genel kurulca, dernek üyesi olan üyeler arasından üç yıl süre için seçilen 9 asil üyeden oluşur. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Süresi biten üyeler aynı organlarda 2 dönem daha seçilebilir. Farklı organlarda görev alabilirler. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Genel kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim, denetleme, onur kurulu veya denetçilerin asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum tarihi ve yeri, meslekleri ve adresleri Derneğe bildirilir.

İş Bölümü:

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı seçer.

Toplantı ve Kararları:

Şube yönetim kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında bu tüzüğün dernek yönetim kumlunun seçimi, görev bolümü toplantıları maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulunun kararlarının bir örneği bir ay içinde Derneğe gönderilir.

Görev ve Yetkileri:

Şubenin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Şubeyi temsil etmek ve ilgili hususta kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b)Şubeyi tüzük ve yasa hükümlerine göre yönetmek.

c) Dernek Yönetim Kurulu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmek,

d)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.

f)Yıllık çalışma raporu ile bilânço ve gelir-gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. Şube üyelerinden toplanan giriş aidat ödentisi ve yıllık aidatın tamamını tahsil ettiği günden itibaren 10 gün içinde Derneğin hesabına aktarır. Dernek bu tutarın %35 ini 1 ay içerisinde ilgili şube hesabına aktarır. Şubenin diğer gelirlerini kendi kasasında tutar.

g) Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.

Yönetim Kurulu işlerinin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Dernek Yönetim Kumluna karşı kurumludur. Ayrıta tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.

Şube yönetim kurulunun dernek tüzüğü ve derneğin genel politikasına karşı olan kararlarına karşı Dernek yönetim kuruluna itiraz edilir. Dernek yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

C. ŞUBE DENETLEME KURULU

Şubenin işlem ve hesaplarını denetlemek üzere, genel kurul tarafından asıl üyeler içeririnden üç yıl sürç için 3 asıl, 3 yedek üye seçilir. Seçilen denetleme kurulu asıl üyeleri ile ilk toplantıda aralarında bir başkan bir raportör üye seçerler. Süresi biten yeniden seçilir. Denetleme kurulu bu tüzüğün 29. Maddesinden yazılı esaslar dahilinde görev yapar. Denetçi seçildiği takdirde de gerekli raporları hazırlamak yönetim kurulu ve toplandığında genel kurulun bilgisine sunar.

Madde 30:

TEMSİLCİLİKLER:

Dernek Yönetim Kurulu bölgelerde ve gerekli gördüğü illerde, ilçelerde temsilcilikler açabilir. Temsilcilikler yönetim kurulunca belirlenen şekil ve şartlara uyan kişilere temsil yetkisi verilir.

Madde 31:

TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Derneğin temsili ve yükümlülük altına sokulması yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilecek üyeler tarafından gerçekleşir.

Madde 32:

GELİRLER:

Başlıca gelir kaynaklan şunlardır:

1. Üyelerden üye giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

2. Düzenlenen gezi, balo, eğlence, temsil, konser, konferans, yarışma, piyango benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar,

3. Mal varlığından elde edilenler.

4. Bağış ve yardımlar.

5. Yayın, eğitim ve kura gelirleri.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularla ilgili yapacağı projelerden elde edilen gelirler, sosyal tesis ve iktisadi işletmelerden elde edeceği gelirler.

7. Diğer gelirler.

Madde 33:

DERNEK DEFTER VE KAYITLARI:

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

A) İşletme esasına göre

Karar defteri

Üye kayıt defteri

Envanter defteri

İşletme defteri

B) Bilânço esasına göre

Karar defteri

Üye kayıt def

Envanter defte

İşletme defte

Defter-i Kebir

Bu defterler dernek kanununa ve bu kanuna uygun çıkartılan yönetmelik hükümlerine, göre tutulur. Tasdik edilmesi notere veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilerek kullanıma sunulur.

Madde 34:

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ:

Dernek yönetim kurulu kararı ile yas a ve yönetmeliklere göre iktisadi işletmeler kurabilir.

Madde 35:

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernek, genel kurulunun yönetim kuruluna yetki vermesi üzerine; amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazların alımı ve satımı yönetim kurulunun karan ile yapılabilir Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar: Dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayarak bir ay içinde mülki amirliğe bildirmekle yükümlüdür.

Madde 36:

LOKAL AÇILMASI:

Dernek yönetim kurulu karan ile ve bulunduğu yerin en büyü mülki amirlimden izin alarak lokal misafirhane ve dinlenme yerleri açılabilir.

Madde 37;

GELİR VE GİDERLER:

Dernek gelirleri, dernek tarafından bastırılacak alındı belgesi ile toplanır ve giderler fatura yazar kasa fişi, harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanması: özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümle saklı kalmak kaydıyla beş yıldır Dernek gelirinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri dernek tarafından batırılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ya da kişileri Dernek yönetim kurulu ve şube için şube yönetim kurulu, bir karar ile belirler. Çıkacak yönetmelikle gerekiyorsa mülki amirli; onaylattırır.

Madde 38:

YÖNETMELİK:

Bu ana tüzüğün öngördüğü ve Dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler, genel kurul da genel kurulun kabul ettiği çalışma programı doğrultusunda, Dernek yönetim kuruluna iç yönetmelik ve yönergeler hazırlama görevi verilebilir, Dernek yönetim kurulunca yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ve yönergelerde, izleyen genel kurulda değişiklik yapılabilir veya kaldırılabilir.

Madde 39:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzüğü değiştirmek genel kurula aittir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla değiştirilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da tüzük değişikliği kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir.

Madde 40:

BORÇLANMA:

Dernek genel kurul kararıyla ticari bankalardan, şirketlerden ve geliri yüksek olan dernek üyelerinden borçlanabilir. Bu borçlanma yönetim kurulunun genel kurula sunacağı proje maliyeti üzerinden borçlanma yapılır.

Madde 41:

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYE:

Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma haklarına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya usulüne uygun çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulunun iki katının hazır bulunmasıyla fesih görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi şarttır. Derneğin feshi, mahallin en büyük mülki amirine yönetim kurulu tarafından bildirilir. Derneğin menkul ve gayrimenkulleri, demirbaş ve nakitleri aynı amaçlı dernek ve vakıflara devreder. Mahkemece feshi, kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiği ve mahkemece kapatıldığı takdirde amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Madde 42:

MALLARIN TASFİYESİ:

Derneğin dağılmasına karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alıp borçlarını öder. Amaca uygun kurumlara alacaklarını ve mallarını devredebilir.

Madde 43:

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa sırası ile dernekler kanunu, medeni kanun, ilgili yasa ve yönetmelikler uygulanır.

Madde 44:

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Azmi OFLUOĞLU

Aysun KÜÇÜKEL

Beyzade ÖZKAHRAMAN

Kemal ATİLLA

Lütfi ÖTE

Mahmut AKDOĞAN

Mehmet Ali AYDINLAR

Mehmet Gürhan BİLGİÇ

Muharrem USTA

Mücahit ATMANOĞLU

Ömer GÜZEL

Sedat AZAK

Turgut GÖKSOY

Yaşar YILDIRIM

Zeki BAYRAKTAR