0
17
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Alt Komisyon Temsilcilerimiz

Sağlık Turizmi Teşvikleri ile İlgili Olarak “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Yayınlandı.

19.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


9 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29450

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih: 12/08/2015

Karar No: 2015/15

Konu: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 24/07/2015 tarihli ve 91224 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 08/07/2015 tarihli ve 8 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurulun 26/05/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Kararında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan ekli “2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 02/06/2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 7’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.