Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerAnalık Hali ve Gebelik Muayenelerinde İlave Ücret Alınması Hakkındaki Açıklama

Analık Hali ve Gebelik Muayenelerinde İlave Ücret Alınması Hakkındaki Açıklama

SGK Başkanlığından Analık Hali ve Gebelik Muayenelerinde İlave Ücret Alınması Hakkındaki Açıklama yayınlandı.


 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU ANALIK HALİ VE GEBELİK MUAYENELERİNDE İLAVE ÜCRET ALINMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Son günlerde yazılı ve görsel basında analık halinden/gebelik muayenelerinden ilave ücret ve katılım payı alınamayacağına ilişkin haberler yer almakta olduğundan kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi gereksinimi doğmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer alan genel sağlık sigortalılığı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlamıştır. Böylece bazı istisnalar dışında ülkemizdeki tüm kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmışlardır. Kurumun finansmanını sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için kişinin genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü olması gerekmektedir. Kanunun 67 inci maddesinde; Kurumun finansmanını sağladığı sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve bazı genel sağlık sigortalılarının da borcunun olmaması gerektiği bildirilmektedir. Ancak genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini engellememek için bazı durumlarda bu iki şart da aranmamaktadır. Bu durumlardan biri de analık halidir. Bu nedenle genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü, 30 gün prim ödeme gün sayısının veya borcunun olup olmadığına bakılmaksızın analık sebebiyle gereksinim duyduğu sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir. Katılım payları Kanunun 68 ve 69 uncu maddelerinde tanımlanmıştır. 68 inci maddede; ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, vücut dışı protez ve ortezlerden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan ve Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacağı yer almaktadır. 69 uncu maddede ise katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler sayılmıştır. 69 uncu maddenin incelenmesinde analık hali/gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Kurumca yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) analık halleri/gebelik nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmamasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. İlave ücretlere ilişin düzenleme ise Kanunun 73 üncü maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre vakıf üniversiteleri ve özel sağlık hizmeti sunucuları; Bakanlar Kurulunun tespit ettiği sınırlar içinde Kurumun belirlediği oranlarındaki ilave ücreti kişilerden alabilirler. Bu oranlar ile ilave ücret alınmayacak hallerin belirlenmesi Kuruma bırakılmıştır. Kurum da bu yetkisini kullanarak özel sağlık hizmeti sunucularını puanlandırmış ve alabilecekleri ilave ücret tavanı ile ilave ücret alınmayacak halleri belirlemiştir. İlave ücret alınmayacak haller SUT’ta yer almıştır. İlave ücret alınmayacak haller arasında da analık hali bulunmamaktadır. Ayrıca tüm sağlık hizmet sunucuları; otelcilik hizmetleriyle SGK tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için Kurumun sağlık hizmeti sunucularına ödediği sağlık hizmeti bedellerinin 3 katına kadar ilave ücreti kişilerden talep edebilmektedirler. Sonuç olarak genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü olan kişiye analık hali nedeniyle sağlık hizmeti verilmesinde; 30 günlük süre veya borç sorgulaması yapılmamaktadır. Analık halinde Kanun gereği alınması gereken katılım payları alınmaktadır. Ayrıca kişilerin; analık hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için Kanun gereği ilave ücret almasına izin verilen sağlık sunucularını tercih etmeleri halinde kendilerinden ilave ücret alınabilmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

29/2/2012