Cuma
Şubat, 23
Ana SayfaHaberlerATT Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı

ATT Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişiklikleri hakkında açıklamalar yayımlandı.

ATT Yönetmelik Değişikliği

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 64706799-449-E.289   29.02.2020
Konu: Yönetmelik Değişikliği Hk.

….VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere, 15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 01.10.2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ve 06.02.2020 tarihli ve 31031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmış olup, mezkur Yönetmelik değişikliği çerçevesinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sık sorulan konulara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

1) Mezkur Yönetmelikte “tıp merkezi” ifadesinin yer aldığı hükümler, Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 01.10.2019 tarihinden sonra ruhsatlandırılacak olan tıp merkezlerini kapsamakta olup, 01.10.2019 tarihinden önce ruhsatlandırılmış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri mezkur Yönetmeliğin Geçici 3. maddesinde yer alan hükümlere tabi olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.

2) Mezkur Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasında istenen 10 uzman hekim kadro sayısı klinisyen hekim ayrımı olmaksızın anestezi, biyokimya, radyoloji vb. tüm uzmanlık dallarını kapsamaktadır.

Aynı maddenin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile tıp merkezlerinin Bakanlıkla kadro değişimi kaldırılmıştır. 01.10.2019 tarihli Yönetmelik değişikliği kapsamında ruhsatlandırılan tıp merkezleri kendi aralarında veya özel hastaneler ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecektir. Ancak Geçici 3. madde kapsamında faaliyet gösteren tıp merkezleri kadro değişimi yapamayacaktır.

3) Mezkur Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi kapsamında;

a) Mevcut A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri 01.10.2019 tarihli Yönetmelik değişikliği kapsamında “tıp merkezi” ruhsatı almadan kadro dışı geçici, 60 yaş üstü, yabancı hekim gibi her türlü çalışma şekli dahil 01.10.2019 tarihinden sonra geçici kadro ile tabip, diş tabibi ve uzman tabip başlatamayacaklar, kadro devralamayacaklar, tıp merkezi bünyesine yeni ünite ve birim ilavesi yapamayacaklardır.

b) A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezleri, “tıp merkezine” dönüşüm durumunda, en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az on uzman hekim kadrosu ile açılır veya tıp merkezi olarak ruhsatlanarak faaliyete geçtikleri tarihten itibaren iki yıl içerisinde kadrolarını tamamlayabilirler. Kadroların tamamlanması tıp merkezi olarak ruhsatlandıktan sonraki iki yıl içerisinde, aynı il içindeki veya il dışındaki özel sağlık kuruluşlarından kadro devralma yoluyla yada başka bir özel sağlık kuruluşuyla birleşme yoluyla yapılabilecektir. İki yıllık süre içerisinde 10 kadronun tamamlanamaması halinde yeni tıp merkezi ruhsatı eski haline geri döndürülecektir.

c) Uzman hekim sayısı dörtten az olan A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerine 01.10.2019 tarihi sonrasında “tıp merkezi” ruhsatı düzenlenmesi halinde uzman hekim sayıları, Bakanlıkça belirlenen uzmanlık dallarından olmak üzere dörde tamamlanacaktır.

d) A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinin yerinde tıp merkezine dönüşüm işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir;

1) Geçici 3. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında ruhsatlandırılmış/uygunluk belgesi almış A tipi, B tipi ve C tipi tıp merkezlerinden müstakil binada hizmet verenlere toplam brüt alanda değişiklik yapılmaması koşuluyla hiçbir belge istenmeden ve mezkur Yönetmelikteki fiziki şartlar aranmadan, binanın müstakil olduğu İl Sağlık Müdürlüğünce rapor ile tespit edilip Makam Oluru alınarak mevcut yerlerinde yeni tıp merkezi ruhsatı düzenlenecektir.

2) Kuruluş binasının toplam brüt alanını değiştirmemek kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamirat yapılarak dönüşüm yapılmak istenmesi durumunda, İl Sağlık Müdürlüklerince gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğuna dair güncel durumun belgelenmesi istenerek Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje/kroki üzerinde yapılacak değişiklik Müdürlükçe incelenerek onaylanacaktır. Teknik inceleme raporuyla uygun bulunması halinde alınan Makam Oluru ile birlikte ruhsat aslı ruhsat numarası verilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecek ancak Müdürlükçe onaylanan proje/kroki Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

3) Kullanım alanının değişmesine bağlı brüt alan artışı yada taşıyıcı sistemi etkileyecek nitelikte, statiği etkileyen nitelikte esaslı tadilat gerektiren tadilat ve tamirat yapılarak yerinde dönüşüm yapılmak istenmesi halinde Yönetmeliğe uygun olarak 3 takım mimari proje hazırlanıp ilgili Belediyesine onaylatılarak Bakanlığımıza gönderilecektir.

Projenin uygun görülmesi halinde kısmi müşterek raporla birlikte, deprem belgesi, yangın belgesi, otopark yazısı ve yapı kullanım izin belgesi yenilenerek Müdürlükteki dosyasında muhafaza edilecektir.

e) Yerinde dönüşecek tıp merkezlerinden ruhsat bedeli alınacak ancak ruhsat harcı alınmayacaktır.

f) Yerinde dönüşümü uygun görülen kuruluşların ruhsat numarası verilmek üzere ruhsat asılları, Makam Oluru Bakanlığımıza gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e- imzalıdır

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür