Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaManşetAyakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Ekim 2022 Tarihli ve 31975 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlandı.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği Değişikliği – 06.10.2022

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği Ekleri – 06.10.2022

 

6 Ekim 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31975

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki bin” ibaresi “üç bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, tıp merkezi tarafından il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Bu durumdaki hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderilir. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve tıp merkezi müştereken sorumludur. Tıp merkezinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşunun ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Bu hekimlere hizmet sunan tıp merkezinin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki bin” ibaresi “üç bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşme ibrazı

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen ek 1 inci maddenin on ikinci fıkrası kapsamında hizmet sunan tıp merkezleri tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üçüncü ayın sonuna kadar muayenehane hekimleriyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshasının müdürlüğe ibrazı zorunludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan Müeyyide Formunun 24 sıra numaralı satırında yer alan “ile Ek 1 inci maddesinin 12 nci fıkralarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı forma 34 sıra numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.