Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaHaberlerBayram Tatilinde Sağlık Hizmetleri Sunumu Konulu Duyuru Yayımlandı

Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetleri Sunumu Konulu Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetleri Sunumu


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54567092/010
Konu : Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin normal çalışma günlerinde olduğu gibi bayram ve diğer resmi ve genel tatil günlerinde de yirmi dört saat hizmet sunum esasına göre planlanması ve yürütülmesi esastır. Bayram tatili günlerinde acil hasta ve yaralıya süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, tıbbi durumuna uygun bir acil servise nakli ve acil serviste görevli ekip tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve tedavisinin etkin bir şekilde sağlanmasını kapsayan bir acil sağlık hizmeti süreci içerisinde planlanması ve bu hizmetlerin aksaksız sunulması zorunluluk arz etmektedir. Kurban Bayramı tatili süresince olası hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle 112 Acil Ambulanslarına ve hastane acil servislerine müracaatlarda önemli ölçüde artışlar görülebileceğinden bu birimlerimizde yoğun iş yükü ile karşılaşılması muhtemeldir. Bu sebeple, başta hekim ve sağlık personelimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman olduğu gibi büyük fedakârlık ve üstün gayretle, emek yoğun bir çalışma düzeni ve bir ekip anlayışı içerisinde görev yapmaları gerekmektedir. Bakanlığımıza, üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesislerinden acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel olan bu iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin önceden alınması önem arz etmektedir. Bayram tatili süresince tüm acil servisler; ambulanslarla getirilen veya kendi imkânlarıyla gelen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlü olup hasta mağduriyetine sebebiyet vermeksizin, sorunsuz ve özenli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için aşağıdaki hususların bir kez daha hatırlatılması gerekli görülmüştür:
1- Acil servis hizmetleri; 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, yoğun bakım hizmetleri; 20/07/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.
2- Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. Bu sebeple, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi sağlanmalıdır. Acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılmalıdır.
3- Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum vb. hizmet unsurları bulunmalıdır. Lüzumu halinde tüm bu hizmet unsurlarının takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar yapılmalı, sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler önceden yapılmalıdır.
4- Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-Tomografi-röntgen vb. görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanmalı ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili hususla bunların sorumlularına önceden tebliğ edilmelidir.
5- Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı ve bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin, bayram tatili süresince de, planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmeli ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemelidir.
6- Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir.
7- Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması, ihtiyacı olan hastalara bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ilgi il sağlık müdürlükleri, genel sekreterlikler ve ilgili sağlık tesisi yönetimlerince gerekli ekipman ve hizmet planlaması önceden yapılmalı ve sorumlularına tebliğ edilmelidir.
8- Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulu evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline isabet eden günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla ilgili birim sorumluları tarafından gerekli nöbet düzenlemelerinin yapılarak evde sağlık hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır. Bilgilerini, iş bu talimatın ilinizde bulunan ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim. Her şartta, üstün gayret ve büyük fedakârlıklarla hizmet verdikleri Bakanlığımız ve tüm kamuoyu tarafından bilinen her zaman takdirle karşıladığımız tüm sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramını bu vesile ile tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)