Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerBayramda Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge

Bayramda Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında Genelge yayımlandı.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092-641.99-E.99-4330 17/08/2018
Konu: Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

GENELGE
2018/21

Bilindiği üzere; sağlık hizmetlerinin, normal çalışma günlerinde olduğu gibi bayram ve diğer resmi ve genel tatil günlerinde de yirmi dört saat kesintisiz hizmet sunum esasına göre planlanması ve yürütülmesi esastır.

Bu sebeple, başta hekim ve sağlık personelimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman olduğu gibi büyük fedakârlık ve üstün gayretle, emek yoğun bir çalışma düzeni ve bir ekip anlayışı içerisinde görev yapmaları gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin: bayram tatili günlerinde de. acil hasta ve yaralıya süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, tıbbi durumuna uygun bir acil servise nakli ve acil serviste görevli ekip tarafından tıbbi araç ve gereç desteği ile değerlendirilmesi, tanısının konulması, tıbbi müdahale ve tedavisinin etkin bir şekilde yapılmasını kapsayan bir acil sağlık hizmeti süreci içerisinde planlanması ve hizmetin aksamadan sunulması zorunluluk arz etmektedir.

Kurban Bayramı tatili süresince olası hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle 112 Acil Ambulanslarına ve hastane acil servislerine müracaatlarda önemli ölçüde artışlar görülebileceğinden bu birimlerimizde yoğun iş yükü ile karşılaşılması muhtemeldir. Bu sebeple. Kurban Bayramı tatili süresince, Bakanlığımıza, Üniversitelere ve özel sektöre ait, acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, artması muhtemel olan bu iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede düzenlenmesi için önceden tedbir alınması gerekmektedir.

Bayram tatili süresince tüm acil servisler, bizzat başvuran, ambulanslarla veya diğer imkânlarla kendilerine ulaştırılan tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

Hasta mağduriyetine sebebiyet vermeksizin, sorunsuz ve özenli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için aşağıdaki hususların bir kez daha hatırlatılması gerekli görülmüştür.

1- Acil servis hizmetleri, 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre. yoğun bakım hizmetleri ise “20/07/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları hakkında Tebliğ” hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

2- Acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin. 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkeziyle koordinasyon sağlanarak verilmesi esastır. Tüm yataklı tedavi kurumlarının Bakanlıkça belirlenen esaslar ve Ulusal Sağlık Sistemi (USS) çerçevesinde; Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) tarafından. Olay Yönetim Sisteminde (OYS) tanımlanan olayla İlişkili olarak, ambulans ve kendi imkanlarıyla gelen başvuruların kimlik, tanı, servis ve tedavi gibi vaka bilgilerini, boş. dolu ve toplam yatak durumlarını, servislerin seviye bilgilerini, fiilen çalışan nöbetçi hekim listelerini güncel ve doğru olarak komuta kontrol merkezine bildirmeleri gerekmektedir.

3- Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar. görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç. serum vb. ihtiyaçların bulundurulmalıdır. Lüzumu halinde tüm bu hizmet unsurlarının takviye edilebilmesi amacıyla gerekli planlama ve organizasyonlar yapılmalı. sorumlu ve ilgililere gerekli bildirimler önceden yapılmalıdır.

4- Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar. ultrason-MR-Tomografi-röntgen vb. görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet verilmesi gereken tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet sürekliliği esasına göre planlanmalı ve gerekli tedbirleri alarak bunların sorumlularına önceden tebliğ edilmelidir.

5- Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı ve bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetleri, bayram tatili süresince de. planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülmeli ve hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemelidir.

6- Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmamalı. ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilmelidir.

7- Replantasyon. kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması, ihtiyacı olan hastalara bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ilgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yönetimlerince gerekli ekipman ve hizmet planlaması önceden yapılmalı ve sorumlularına tebliğ edilmelidir.

8- Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetleri kapsamında; önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline isabet eden günlerde de aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla ilgili birim sorumluları tarafından gerekli nöbet düzenlemelerinin yapılarak evde sağlık hizmetlerinin devamı sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi, işbu Genelgenin ilinizde bulunan ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim.

Her şartta, üstün gayret ve büyük fedakarlıklarla hizmet verdikleri Bakanlığımız ve tüm kamuoyu tarafından bilinen her zaman takdirle karşıladığımız tüm sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramını bu vesile ile tebrik eder. çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Muhammet Güven
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM
Gereği
-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Genelge için: Bayram tatilinde sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında genelge-17.08.2018