Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerDanıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğini Durdurdu

Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğini Durdurdu

Sağlık Bakanlığının, 3 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe koyduğu “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili olarak TTB iptal davası açmıştı.

Türk Tabipleri Birliği’nin yönetmeliğin iptali için açtığı dava neticesinde Danıştay 15. Dairesi, Yönetmeliğin 7. maddesinin 2 bendi ile 8. Maddesinin birinci bendinin yürütmesini durdurmuştu.

Kararın gerekçesinde;

· Sağlık tesislerinin birlikte kullanımının sağlık hizmet sunumu ve eğitim araştırma hizmetleri olmak üzere iki temel unsur üzerine kurulduğunu, birlikte kullanımdaki tesislerde sağlık hizmet sunumunun eğitime herhangi bir olumsuzluk oluşturmayacak şekilde yürütülmesi gerektiği,

· Hastane yöneticisinin almakla yetkili olduğu tedbirlerin sınırının eğitim hizmetlerinin aksatılmaması olduğu, ancak Yönetmelikte bu durumu güvence altına alan düzenlemelerin bulunmadığı,

· Eğitim hizmetlerinin nitelikli olarak verilmesini güvence altına alacak bir biçimde eğitim hizmetleri sorunlusu ile idari sorumlunun yetki görev ve sorumluluklarına ilişkin çakışma ve çatışma alanlarını giderecek, işleyişe ilişkin açıklık getiren düzenleme olmaksızın birlikte, ya da ayrı ayrı görevlendirme düzenlemesinin yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

TTB’nin, Yönetmeliğin Yükseköğretim Kurumu ile birlikte yükseköğretim gereklerine uygun olarak birlikte düzenlenmediği gerekçesi ile bütününün iptali ve yürütmenin durdurulması talebi oy çokluğu ile reddedilmiş ve karara TTB tarafından itiraz edilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri itirazı görüşerek, bu düzenlemenin Yükseköğretim kurumu ile müştereken hazırlanması gerektiği gerekçesiyle Yönetmeliğin bir bütün olarak yürütmesinin durdurulmasına kararı verdi.

İlgili dokümanlara ulaşmak için:
İDDK Kararı
TTB itiraz dilekçesi
Danıştay 15. Daire Kararı