Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerEnjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge Yayımlandı

Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Enjeksiyon Uygulamaları” hakkında 2019/11 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelgenin aslı için: Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge (2019/11)


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14500235-401.99-872 10/06/2019
Konu: Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge

GENELGE
2019/11

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun l’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.” hükmü ile 70’inci maddesinde “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.)…” hükmü yer almaktadır.

Kanun Maddesinden de anlaşılacağı üzere, tıbbi müdahalelerde hastanın muvafakatinin alınması gereklidir. Ancak, büyük cerrahi işlemler için bu muvafakatin yazılı olması zorunlu olup mevzuatımızda bunun dışında yazılı rıza alınması gereken bir işlem öngörülmemiştir.

Enjeksiyon uygulamaları büyük ameliyei cerrahiye olmadığı için hastaların sözel olarak bilgilendirilmesinin gerekli ve yeterli olduğu, müdavi hekim tarafından reçete edilmiş güncel tedavisinin yetkili sağlık meslek mensupları tarafından hastanın reçetesi görülerek yapılması halinde yazılı onam alınması zorunluluğu bulunmadığı hususunda

Bilgilerinizi ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM
Gereği Bilgi
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne