Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerGSS Prim Borcu Nedeni İle Sağlık Hizmetleri Alamayan Kişilere İlişkin Duyuru Yayımlandı

GSS Prim Borcu Nedeni İle Sağlık Hizmetleri Alamayan Kişilere İlişkin Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 859 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı hakkında “GSS Prim Borcu Nedeni İle Sağlık Hizmetleri Alamayan Kişiler” konulu duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: GSS Prim Borcu Nedeni İle Sağlık Hizmetleri Alamayan Kişiler Konulu duyuru


T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684 – 010
Konu: GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler

DAĞITIM YERLERİNE

29/3/2019 tarihli ve 30729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/3/2019 tarihli ve 859 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile. 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara geçici madde eklenmiştir.

İlave olunan geçici 73 üncü madde de “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 mcı maddesinin birinci fikrasnın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunları bakmakla yükümlü olduğu kişiler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kumluklarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanunundaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31/12/2019 tarihine kadar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde;

1) 5510 sayılı Kanunun 60 ‘ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları) ile (g) bendi (MEDULA sisteminden provizyon alınamayan ve başkaca bir sağlık güvencesinden (banka sandık mensupları, hükümlü tutuklular, yurt dışı sigortalılar, özel sigorta hak sahipleri, tedavi giderleri kurumlarınca karşılananlar vb.) yararlanma hakkı bulunmayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları) kapsamında bulunan ve Kanunun 67’nci maddesine göre sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını sağlayamayanlar. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulanan sağlık hizmetlerinden 29/3/2019 tarihinden başlanmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar 4’üncü madde belirtilen tutarlar hariç olmak üzere ücretsiz yararlandırılacaktır.

2) Mezkur Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki kişilere Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre karşılanan sağlık hizmetleri sunulacaktır. Bu kişilere Sağlık Uygulama Tebliği kapsamı dışında sunulan hizmetler için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre işlem tesis edilecektir.

3) Mezkur Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki kişilerin istisnai hal kapsamındaki başvurularına (acil hal, analık hali vb.) ilişkin bedeller. Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 maddesi hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilecektir.

4) Mezkur Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sunulacak sağlık hizmetleri için aşağıdaki tutarlar, hizmeti veren sağlık kuruluşu tarafından kişilerden tahsil edilerek döner sermayeye gelir kaydedilecektir;

a) Başvuru başına ikinci basamak resmi sağlık hizmet sunucularında 6 (altı) TL, üniversiteler ile birlikte kullanılan Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL, Devlet üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 (sekiz) TL,

b) Sağlık hizmet sunucusu tarafından temini zorunlu olup hayati öneme haiz olmayan ortez ve protez fiyatının yüze 20’si oranında tutar (Bu tutar her bir ortez ve protez için brüt asgari ücretin yüzde 75‘ini geçemez).

5) Bu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri için herhangi bir kuruma fatura düzenlenmeyecektir.

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile devlet üniversite hastanelerine tebliği hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet Güven
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM
1- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
3- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
5- Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
6- 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)