Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerKamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü SUT Değişikliği Talepleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü SUT Değişikliği Talepleri Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından “SUT Değişikliği Talepleri” hakkında duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: SUT değişikliği talepleri hakkında duyuru


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96773357-045.99-E.669 18.06.2019
Konu : SUT Değişikliği Talepleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/04/2019 tarihli ve 23642684-010.99-527 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere satın alım fiyatı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatının üzerinde olan veya SUT eki listelerde bulunmayan tıbbi malzemeler ile SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya sağlık hizmet sunumunu etkileyebilecek SUT’ta bulunan hükümler ve kısıtlamalar hakkında Daire Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan formlar üzerinden Genel Müdürlüğümüze yapılan bildirimlere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağına dair sağlık tesislerimiz bilgilendirilmiş idi.

Bu defa Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısında SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalar nedeniyle tek bir hekimce ya da sağlık hizmet sunucusunca yapılan SUT değişikliği taleplerinde diğer hekimlerin/sağlık hizmet sunucularının görüşlerinin alınması ve Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesini müteakip taraflarına iletilmesinin uygun olacağı, ayrıca mükerrer yazışmalar ile zaman kaybına neden olmamak, gereksiz iş yükünü önlemek ve yeknesaklığı sağlamak amacı ile SUT’a ve geri ödemeye dair taleplerin Bakanlığımız üzerinden SGK’ya gönderilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; SUT eki listelerde bulunmayan işlemlere veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalara yönelik sağlık tesislerimizce/hekimlerimizce yapılan SUT değişiklik taleplerinin öncelikle İl düzeyinde ilgili uzmanlık dallarındaki diğer hekimlerce değerlendirmeye tabi tutulması ve/veya gerekiyorsa Müdürlüğünüz bünyesinde bir komisyon marifetiyle değerlendirilip uygun görülenlerin gerekçeleri ile birlikte Daire Başkanlığımız web sayfasında bulunan formlara işlenerek gönderilmesi, aksi takdirde taleplerin geri gönderileceğinin bilinmesi, ayrıca sağlık tesislerimizce/hekimlerimizce yapılan bahse konu taleplerin doğrudan SGK’ya iletilmemesi hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü