Cumartesi
Şubat, 24
Ana SayfaGenelKamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri Hakkında Duyurusu

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri Hakkında Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2020 tarihinde “Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri Hakkında Duyuru” yayımlandı.

Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri Hakkında Duyuru

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010.99 E.716  01.04.2020
Konu : Yabancı Hastaların Tedavi Giderleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,nün 30.03.2020 tarih ve 96773357- 869- E.275 sayılı yazısı
b) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,nün 20.03.2020 tarih ve 96773357- 045.99- E.253 sayılı yazısı
c) Halk sağlığı genel Müdürlüğü,nün 01.04.2020 tarih ve 43252159-659-E.1095 sayılı yazısı
d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,nün 30.03.2020 tarih ve 96773357-869- E.275 sayılı yazısı

Yabancı hastalara sunulan tedavilerin ne şekilde ücretlendirileceğine dair ilgi yazınız incelenmiştir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60’ıncı maddesi 2’nci bendinde “Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler” 61 inci maddenin b) bendinde ise “…uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir.” denilmektedir.

Bu hüküm gereği yabancı uyruklu olarak bu kapsamda olan hastalara Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 maddesine göre provizyon sorgusu yapılarak yararlanma hakkı bulunanlara genel sağlık sigortası çerçevesinde yararlanma hakkı bulunmayanlara ise ücretli hasta olarak Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine göre sağlık hizmeti sunulması gerekmektedir.

Geçici koruma altındaki yabancıların (Suriyelilerin) tedavi hizmetleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 22.10.2014 tarih ve 29153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27’nci maddesi (ç) fıkrasında “Sunulan sağlık hizmeti bedeli,Sağlık bakanlığı kontrolünde,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalılar: için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından ödenir, hükmü ile Başkanlığın 12.10.2015 tarihli 2015/8 sayılı genelgesi 7^nci maddesinde belirtilen “Affet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü” hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu protokol kapsamında geçici koruma hakkı tanınan kişiler acil haller dışında sevk olmaksızın üniversite hastanelerine başvuramazlar. Acil hallerde ise fatura il sağlık müdürlüğüne gönderilir.

20.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmak sureti ile ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. Ancak bu hüküm üniversite hastanelerini kapsamamaktadır.

Yine 05/12/2003 tarih 2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir.

Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastaların tedavi giderleri hastayı sevk eden ilgili kurum tarafından karşılanır.

Bu durumlar dışında Maliye Bakanlığından alınan görüşe istinaden “Vatansız ve sığınmacı sayılmamakla birlikte oturma izni olmaksızın geçici ya da sürekli olarak Türkiye’de bulunan veya oturma izni almakla birlikte bir yıldan az süreyle yerleşik bulunanların (zorunlu sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla) Türkiye’de görecekleri tedavilerine ilişkin giderlerin genel sağlık sigortası kapsamında veya merkezi yönetim bütçesinden karşılanmasına imkan bulunmadığı” belirtilmektedir.

Ayrıca 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamayacağı, muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu belirtilerek, bu kanunun yayımı tarihinden önce Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve benzeri düzenleyici işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife uygulamalarına 31/12/2001 tarihinden itibaren son verildiği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, yukarıda bahsi geçen statü sahipleri dışında hasta ve/veya hasta gruplarına ücretsiz tetkik ve tedavi yapılamamaktadır. Ülkemizde bulunan yabancılardan herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanma hakkı bulunmayan hastaların tedavi giderlerinin faturalandırılmasının; Bakanlığımızca yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ek-1 Usul ve Esasların 12’nci maddesi hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a.
Genel Müdür