Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerKemoterapi İlaçları Hakkında Basın Açıklaması

Kemoterapi İlaçları Hakkında Basın Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından “Kemoterapi İlaçları” hakkında basın açıklaması yayımlandı.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

01 Aralık 2015

BASIN AÇIKLAMASI
(Kemoterapi İlaçları)

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi) kullanılacak kanser ilaçlarının Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temini 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak zorunlu hale getirilmiştir.

Burada amaçlanan;

1- Kanser ilaçlarına ihtiyaç duyan hasta grubunun gerek teşhis ve gerekse medikal veya cerrahi tedavi süreçlerinde oldukça yıpranmış olmaları nedeniyle ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimin kolaylaştırılması,

2- Hazırlanması ve uygulanması özel şartlara tabi ve aynı zamanda hasta ve çalışan güvenliği açısından risk teşkil eden ilaçların serbestçe dolaşımının engellenmesi,

3- Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilerek büyük hastane ambalajlarının tercih edilmesinin sağlanması ile küçük ambalajlarda yalnızca 1(bir) hastaya kullanımı halinde ortaya çıkan artık dozların imha edilmesinin engellenerek ülke ekonomisine kazandırılması,

4- Pahalı ürün grupları arasında yer alan bu ilaçların suistimalinin ve kontrolsüz kullanımının önüne geçilmesidir.

Bahse konu SUT düzenlemesi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için 1 Temmuz 2015’de yürürlüğe girmiş olup, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için ise yürürlük tarihi 01 Aralık 2015 olarak düzenlenmiştir. Burada üniversite hastaneleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde ihale süreçlerini tamamlayabilmeleri ve gerekli tedbirleri alabilmeleri için 5 (beş) aylık bir süre öngörülmüştür. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için reçete düzenlenebilecek olup “Eczanemizde Yoktur, Yatan/Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayını müteakip Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından reçetelerin eskiden olduğu gibi karşılanması mümkün olacaktır. Bu durumda reçete tutarı sözleşmeli eczaneye ödenerek ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının alacağından mahsup edilecek ve sigortalımız tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

İlgili SUT düzenlemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ilaçların temin edilemediğine dair bugüne kadar herhangi bir olumsuz geri bildirimde bulunulmamış olup Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından ihalelerin sonuçlandırılamadığına dair yapılan geri bildirimler nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde Kurum resmi internet sitesinde; Kurumla protokollü üçüncü basamak resmi sağlık kurumları tarafından temin edilemeyerek Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan reçete bedellerinde yer alan “Eczacı kârı”nın hastanelerin, Kurumda olan alacağından mahsup edileceği duyurulmuştur.

Düzenlemelere konu kanser ilaçları yalnızca damar yolu ile uygulanan ilaçları kapsamakta olup ayakta tedavilerde ağızdan kullanımı mümkün olan ilaçları kapsamamaktadır. Bu düzenleme Kurum ile sağlık hizmeti sunucularının arasındaki faturalamaya ilişkin teknik bir düzenleme olup sigortalılarımızı gerek ilaç ücretleri ve gerekse de katılım payı vb. ilave ücretler açısından kapsayan bir düzenleme değildir. Hali hazırda kemoterapi uygulaması yapabilecek olan 1313 sağlık hizmeti sunucusunun 700’ü Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, 499’u özel hastane, 27’si vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastanesi, 35’i Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hastaneler, 52’si de kamu üniversitesi tıp fakültesi hastaneleridir. Kamu üniversitesi tıp fakültesi hastanelerinin bir kısmında genel finansal yönetim sorunları nedeni ile ihalelerin yapılamadığı ve ilaçların temin edilemediği sorunları tarafımıza iletilmiş olup 26 Kasım 2015 tarihli duyurumuzla düzenleme yapılmıştır.

Gerek hastanelerce temin edilen ve gerekse eczanelerce karşılanan reçetelerin hiçbirinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ilaca erişememesi ya da ilaçları kendi parasıyla temin etmesi durumu söz konusu değildir. Yapılan düzenleme hastanın ilacına öncelikle hastanede erişimini amaçlamakta olup elinde reçete ile eczanelerde ilaç aramasının önüne geçmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI