Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerMedeniyet Üniversitesi Tarafından Düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Tıp Hukuku Kongresi" Bilimsel...

Medeniyet Üniversitesi Tarafından Düzenlenen “Uluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Tıp Hukuku Kongresi” Bilimsel Programı

ULUSLARARASI KATILIMLI VAKA TARTIŞMALI TIP HUKUKU KONGRESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi tarafından 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan kongrenin bilimsel programı aşağıdadır.

ULUSLARARASI KATILIMLI VAKA TARTIŞMALI TIP HUKUKU KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM

3-4 EYLÜL 2015

AÇILIŞ KONUŞMALARI

ETKİSİZ, BEYHUDE TEDAVİNİN SONA ERDİRİLMESİ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Pervin Somer

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu

KEYNOTE SPEAKER

Etik Açıdan Etkisiz, Beyhude Tedavinin Sona Erdirilmesi

Hukuki Açıdan Etkisiz, Beyhude Tedavinin Sona Erdirilmesi

Prof. Dr. Hans Lilie

Martin Luther Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Almanya

TIP HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Hans Lilie

21. Dünya Tıp Hukuku Kongresi İzlenimleri

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Avrupa Anayasalarında Tıp Hukuku İle İlgili Düzenlemeler

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu

KKTC Hukukunda Tazminat Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Osmanlı ve İslam Hukuku’na Göre Tıbbi Müdahaleye Rıza

Araş. Gör. Süleyman Emre Zorlu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hastanın Kusurunun Sağlık Çalışanının Sorumluluğuna Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hekimin Tıbbi Aydınlatma Yükümlülüğünün Sınırları

Araş. Gör. Bahadır Demir

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Ayfer Uyanık

Özel Hastanelerin Sorumluluğu

Av. Gültezer Hatırnaz Erol

Türkiye’deki Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklı En Yüksek Tazminat Miktarı Takdir Edilen İki Tam Yargı Davasının Yargılama Seyri ve Sonuçlarının İrdelenmesi

Av. Mustafa ALADAĞ

İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Faik Çelik

Multidisipliner Alanlarda Tıbbi Hatanın Tespiti

Prof. Dr. Pervin Somer

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Tıp Hukukunda Bilirkişi (Görevleri, Neler İsteniyor, Nasıl İnceleniyor, Nasıl Karar Veriliyor?)

Prof. Dr. Erdem Özkara

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hekimin Hekim Seçmesi

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

İMÜ Tıp Hukuku YL Öğrencisi

OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Yıldız Abik

Tıp Hukukunda Olgularla Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı: Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Konuya Bakış Açısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Erdal Kalkan/Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Uygulama Hatalarına Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışları

Turgut Ekici/Murat Aksoy

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi/İstanbul Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER I

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı

İLAÇ HUKUKU

İlaç Hukukuna Giriş

Prof. Dr. Hasan Petek

Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Eczacıların Hukuki Sorumluluğu

Doç. Dr. Yıldız Abik

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımının Hukuki Boyutu

Yrd. Doç. Dr. Serdar Nart

UKÜ Hukuk Fakültesi

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Serkan Çınarlı

Klinik Araştırmalarda Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar

Doç. Dr. Hanefi Özbek

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye’de Klinik Araştırmalarda Etik Kurulların Rolü

Yrd. Doç. Dr. Mine Kasapoğlu Turhan

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku ABD

ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER II

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver

ESTETİK CERRAHİ

Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi

Prof. Dr. Atilla Arıncı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı/Acıbadem Sağlık Grubu Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Estetik ve Plastik Cerrahi Departmanı Başkanı/Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sağlık Hukuku Yüksek Lisans

SÜNNET

Hukukumuzda Sünnet

Av. Murat Bulat/Av. Aysel Çınar

ORGAN NAKLİ

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Atilla Arıncı

Türk ve Fransız Kanunlarında Organ ve Doku Ticareti Suçları ve Rızanın Bu Suçlara Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Öztezel

UKÜ Hukuk Fakültesi

Vasinin Rızası ve Mahkeme Kararı, Akıl Hatalığı Olan Kişiyi Organ Vericisi Yapabilir mi?

Av. Mithat Kara

İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi

İzmir Tabip Odası Hukuk Danışmanı

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Hasan Petek

KAMU HASTANELERİNDE HATALI TIBBİ UYGULAMALAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞU

Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan İdari Yargı Tam Yargı Davalarında İşgücü Kaybının Değerlendirilmesinde Danıştay Kararlarının İncelenmesi

Doç. Dr. Serkan Çınarlı/Uzm. Dr. Aslıhan Teyin

İzmir Üniversitesi Hukuk Fak/Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ardahan Adli Tıp Şube Müdürlüğü

CEZA SORUMLULUĞU

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri

Sağlık Çalışanı Hangi Hallerde Ceza Alıyor, Hangi Hallerde Cezaevine Giriyor?

Hasan Tahsin Gökcan

Anayasa Mahkemesi Üyesi

İdari Yargıda Sağlık Hizmetine İlişkin Olarak 4483 Sayılı Kanun Uygulaması

Dr. Aydın Akgül

Hakim

KKTC Hukuku’nda Hekimin Cezai Sorumluluğu

Dr. Özge Bengisi

UKÜ Hukuk Fakültesi

CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU II

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Erdal Yerdelen

Kamu Hastaneleri Birliği Yöneticilerinin Tıbbi Organizasyondan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal/Yrd. Doç. Dr. Sesim Soyer Güleç

İzmir Üniv. Hukuk Fak/Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fak.

Güncel Bir Olgu Üzerinden Hekimlerin İşledikleri Belgede Sahtecilik Suçu

Dr. Nurhan Demirhan (Hukukçu-Hekim)

Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü/İstanbul

Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet ve Ceza Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Murat Aydın

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA SORUMLULUĞU III

OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Erdem Özkara

Ötanazi ve Ölme Hakkı

Yrd. Doç. Dr. Erika Biton Serdaroğlu

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ötanazi

Araş. Gör. Akif Mutaf

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ACİL TIP OTURUMU I

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Erdal Kalkan

Acil Tıp Uygulamalarında Aydınlatma ve Rıza

Av. Pınar Aksoy Gülaslan

Acilde İş Yoğunluğunun Hukuki Sorumluluğa Etkisi

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı, Hukukçu.
Acil hekimliğinde adli görevler ve hukuki sorunlar (adli rapor talepleri -alkol raporu, ölüm raporu-, şüpheli ölüm -otopsi-)
Prof. Dr. Başar Cander
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Hekimliğinde Adli Görevler ve Hukuki Sorunlar II

Uzm. Dr. Aslıhan TEYİN/ Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ardahan Adli Tıp Şube Müdürlüğü/İzmir Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

ACİL TIP OTURUMU II

OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir

Acil Hekimliğinde Görevler Çatışması

Dr. Banu Karakuş Yılmaz

Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve araştırma hastanesi.

İMÜ Tıp Hukuku YL Öğrencisi

İnsanların acil servisi suiistimal etmelerinin adli boyutu

Prof. Dr. Behçet AL

Gaziantep Ünv. Tıp Fak

Bazı acil tıp uygulamalarında adli boyut (amputasyon, toksikasyon vb.)

Doç. Dr. Zeynep ÇAKIR

Atatürk Ünv. Tıp Fak Acil Tıp AD

ACİL TIP OTURUMU III

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Behçet AL

SABİM-hasta-hekim-hastane idaresi ve hâkim

Yrd. Doç. Dr. Şerife ÖZDİNÇ

Afyon Kocatepe Ünv. Tıp Fak Acil Tıp AD

Travma hastası-acil hekimliği ve adli boyut

Doç. Dr. Latif DURAN

19 Mayıs Ünv. Tıp Fak Acil Tıp AD

Poliklinik Hekimi ile Eczacı İlişkisinin Acil Servisteki Hastaya Yansımasının Etikolegal Açıdan Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Arif Hüdai KÖKEN, Arş. Gör. Av. Çağrı Zeybek ÜNSAL, Öğr. Gör. Dr. Müge Yağlıdere DEMİR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AT

DİŞ HEKİMLİĞİ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı

Hukuki Açıdan Diş Hekimlerinin Tıbbi Müdahaleleri

Uzm. Dr. Gamze Bulut

Diş Hekimi

Kadir Has Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans

Diş Hekimliğinde Tıbbi Uygulama Hataları

Dt. Kenzi Özge İlbaş

Özyeğin Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi

HEMŞİRELİK OTURUMU I

OTURUM BAŞKANI

Doç. Dr. Hanefi Özbek

Hemşirelik Uygulamalarında Aydınlatma ve Rıza

Av. Cahid Doğan

Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu

Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sağlık Çalışanları Arasında Yaşanan Bir Çatışma Örneği

Uzm.Dr. Zümrüt Ela Kaşdoğan-Uzm. Hemş. Canan Güngör–Uzm. Dr. Kırdar Güney-Hemş.Nesrin Keş-Anestezi Tekn.Derya Ünal
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

HEMŞİRELİK OTURUMU II

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Durak

Hekimler ile Hemşireler Arasında Görev ve Sorumluluk Çatışması

Çiğdem Özdemir

THD Genel Başkan Yardımcısı

Hemşirelerin Mevzuatta Birbiriyle Çelişen Hükümler Karşısında Durumu

Hüseyin Karataş

THD İstanbul Üyesi

Hemşireler Bakımından Hatalı Mesleki Uygulamaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri

Öğr. Gör. Dr. Havva Karadeniz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

THD Trabzon Temsilcisi

PSİKİYATRİDE HUKUKİ SORUNLAR

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Serdar Nart

Hasta Hakları Bağlamında Psikiyatri Hastalarında Aydınlatma ve Rıza

Av. Berna Özpınar

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

Psikiyatri Hastalarında Sağlık Çalışanlarının Sır Saklama Yükümlülüğü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Durak

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Psikiyatri Hastalarının Hastaneye Yatırılmasında Hukuki Sorunlar

Stj. Av. Begüm Kocamaz

Dresden International Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

YAHOVA ŞAHİTLERİNİN KAN NAKLİNİ REDDİ VE TIP HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI

OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. Başar Cander

Kan Naklini Reddeden Yahova Şahitlerine Müdahale Edilebilir mi?

Yrd.Doç.Dr.İpek Sevda Söğüt

Kadir Has Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Yahova Şahitlerinin Kan Naklini Reddinin Çocuk Olgu Örnekleriyle Değerlendirilmesi

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı

Hekim-Hukukçu

ÖĞRENCİLER VE ASİSTAN HEKİMLERİN TIBBİ MÜDAHALELERİ

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Murat Aydın

İntörn Hekimler ve Diğer Stajyer Sağlık Personelinin Tıbbi Müdahalede Bulunma Yetkisi

Araş. Gör. Gökhan Avcı/Araş. Gör. Kübra Yılmaz Avcı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Yüksek Lisans Öğrencileri

Yargılamada Asistan Hekimlerin Yetki ve Sorumluluklarının Tespitinin Önemi

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal/Av. Abdullah Hızal

İzmir Üniv. Hukuk Fak/İzmir Tabip Odası Hukuk Müşaviri

ETİK OTURUMU

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Erika Biton Serdaroğlu

Ekonomi Teorisi Bakış Açısından Sağlık Sektörü ve Etik

Yrd. Doç. Dr. Filiz Tepecik

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yönetim Etiği ve Etiğin Kurumsallaşması

İlknur Sayan (Sağlık Yönetimi Uzmanı-İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Programı Doktora Öğrencisi)

Güngör Karaca (İstanbul Aydın Üniversitesi)

SAĞLIK HUKUKU OTURUMU:

AİLE HEKİMLİĞİ

Performans Cezaları

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Filiz Tepecik

Uygulamada Performans Cezaları

Dr. Hakan Uzun

AHEF 2. Başkanı

Performans Cezaları Hukuka Uygun mu?

Av. Arda Aşık

AHEF Hukuk Müşaviri

Nöbet

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal

“Aile hekimliğinde Nöbet ve Anayasa Mahkemesi Kararları”

Av. Ezgi KIZILKAYA DOĞRU

“Aile Hekimliğinde Adlî ve Otopsi Nöbetleri ve Diğer Nöbet Uygulamaları”

Av. Pervin Yıldız

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yrd.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Mobbing

OTURUM BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan

Borçlar Kanunu Kapsamında Haksız Fiile Maruz Kalan Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Tazminat Hakkı

Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mobbing

Araş. Gör. Veysel Alkın

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

KURSLAR

SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU KURSU

3 Eylül 2015 Perşembe 10.00-12.00

Doç. Dr. Ayfer Uyanık

TIBBİ MALPRAKTİS VE TAZMİNAT KURSU

3 Eylül 2015 Perşembe 14.00-16.00

Av. Halide Savaş

SORUMLULUK SİGORTASI KURSU

4 Eylül 2015 Cuma 10.00-12.00

Vakalarla Türk Hukukunda Hekimlerin Mali Sorumluluk Sigortası

Prof. Dr. Samim Ünan

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anadolu Sigorta Hukuk Müşaviri

DİSİPLİN SORUMLULUĞU KURSU

4 Eylül 2015 Cuma 14.00-16.00

Av. Nesrin Özkaya

UZMANINA SORUN OTURUMU

Prof. Dr. Behçet Al

Prof. Dr. Atilla Arıncı

Prof. Dr. Barbaros Dokumacı

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Prof. Dr. Hans Lilie

Prof. Dr. Erdal Kalkan

Prof. Dr. Hasan Petek

Prof. Dr. Erdem Özkara

Prof. Dr. Pervin Somer

Prof. Dr. Samim Ünan

Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir

Doç. Dr. Ayfer Uyanık

Yrd. Doç. Dr. Murat Aydın

Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı

Uzm. Dr. Dt. Gamze Bulut

Dr. Nurhan Demirhan

Av. Cahid Doğan

Av. Ümit Erdem

Av. Nesrin Özkaya

Av. Halide Savaş

Av. Gültezer Hatırnaz Erol

Dr. Yakup Gökhan Doğramacı