Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Madde Danıştay Kararı İle İptal Edildi

0
35

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici 2. Maddenin Danıştay kararıyla iptal edilmesi sebebi ile İl Sağlık Müdürlüklerine bu maddeye istinaden işlem yapılmaması hakkında yazı gönderdi.

Bilindiği gibi, Geçici 2. maddede yapılan değişiklik ile ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri yeni kurallara bağlanmış ve işleyişin nasıl olacağı 81 il Valiliğine bildirilmişti. Ancak Danıştay 15. Dairesinin 21.10.2015 tarih ve E.2013/5787-K.2015/6396 sayılı Kararıyla Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi iptal edilmiş olup, bu madde kapsamında Müdürlüklerce yapılan çalışmaların söz konusu mahkeme kararına istinaden durdurulmuştur.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80118214/434.99
Konu : Özel Hastaneler Yönetmeliği
Geçici Madde 2 Hk.
………….……… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgi a) 23.01.2013 tarih ve 2845 sayılı yazımız.
b) 06.04.2014 tarih ve 601 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere 27.05.2012 tarih ve 28305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 11. maddesi ile Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinde yapılan değişiklik ile ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri yeni kurallara bağlanmıştı ve ilgi (a) ve (b) sayılı yazılarımızla mezkur Yönetmelik maddesi kapsamındaki işleyişin nasıl olacağı 81 il Valiliğine bildirilmişti.
Ancak Danıştay 15. Dairesinin 21.10.2015 tarih ve E.2013/5787-K.2015/6396 sayılı Kararıyla Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi iptal edilmiş olup, bu madde kapsamında Müdürlüklerce yapılan çalışmaların söz konusu mahkeme kararına istinaden durdurulması ve işlem tesis edilmemesi hususunda;

Yazının aslı için: Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği
Geçici Madde 2 Hakkında