Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Temmuz 2022 tarihinde 31883 no’lu Resmî Gazete’de Yayımlandı.

Özel Hastaneler yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 01.07.2022

1 Temmuz 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31883

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu amaçla, bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmi amaçla istenildiğinde çıktıların mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Askı sürelerinin uzatılması

GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yayımlandığı tarihte ruhsatlı olan özel hastanelere, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 64 üncü maddesi ve 65 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen askı süreleri ile 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında taşınma amacı ile verilen ön izin süreleri 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür