Pazar
Mayıs, 19
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından 23.01.2015 tarihinde yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize,

OHSAD


 

23 Ocak 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29245
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Özürlü hastalar” ibaresi “Engelliler”, “özürlü” ibareleri “engelli”, “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak; 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” ve “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak; 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” ve “özürlü” ibaresi “engelli” olarak; ekinde yer alan EK-9 Müşterek Teknik Raporun 18 inci maddesinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte poliklinikler için tanımlanan poliklinik odası, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç şartlarını taşıması gerekir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış birimler fiziki standartları hariç diğer standartlara uyar.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve/veya” ibareleri “veya” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın kararı üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkranın (d) bendi uyarınca yapılacak faaliyet durdurma işleminde Bakanlığın uygun görüşü aranır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Özel hastanelerde, uzmanlık belgesi olmayanlar uzman olarak ve kanunen mesleğini icra yetkisi bulunmayan tabipler çalıştırılamaz.”
“ö) Tıbbi cihazların düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonu yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üç numaralı alt bendi ile (m) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.
“3) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.”
“Bakanlıkça belirlenecek yabancı uyruklu hasta oranına sahip olan ve en az onbeş uzman tabip kadrosu bulunan özel hastaneler, aynı il sınırları içerisinde olmak kaydıyla, kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği bir adet muayene ve kontrol birimi kurabilir.”
“r) Hastane yatak sayısı 75’ten az olan özel hastanelerden bu Yönetmelikte öngörülen bina şartlarının tamamını sağlayanlar ile taşınarak sağlayanların, talepleri halinde hastane yatak sayısı en fazla 75’e ruhsatlandırma aşamasında tamamlanabilir. Bu şekilde yatak sayısı artan özel hastanelerden uzman tabip kadro sayısı 25’in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilave edilen yatak sayısının 1/6 sına kadar uzman tabip kadrosu ruhsatlandırma aşamasında verilebilir.”
“s) Bu fıkranın (o) bendi kapsamında özel sağlık kuruluşları ile birleşerek taşınacak özel hastanelerden birleşme yoluyla toplam kadro sayısını birleşmeden önceki kadrosunun bir katından fazla arttıracak olanlara, ilave edilecek uzman hekim kadrosu sayısının üç katına kadar yatak ilave edilebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden iki temsilci,”
“f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir temsilci,”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “koruyucu ve destekleyici nitelikte birim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlıkça izin verilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik birim” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bakanlıkça onaylanan uyum süresi sonunda Müdürlükçe birinci fıkra kapsamında tekrar inceleme yapılır, uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ek süre verilebilir. Ancak bu şekilde verilecek ek süre ile önceki verilen sürenin toplamı birinci fıkrada belirlenen yedi yıllık süreyi geçemez.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Geçici Madde 3 – Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında emekliye ayrılmış ve 21/3/2014 tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu şekildeki geçici çalışma tabiplere yönelik şahsi bir hak olup özel sağlık kuruluşlarına müktesep kadro hakkı vermez. Tabiplerin bu hakları çalıştığı kuruluştan ayrılarak başka özel hastanede çalışmak istemesi halinde de aynı şekilde devam eder.”
“15/2/2008 tarihinden itibaren özel hastanede, çalışma belgesi düzenlenmeksizin herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasında muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin özel hastaneden ayrılarak başka özel hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-11’in a-) Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bölümünde yer alan “c) Biyokimya laboratuvarı ile mamografi bulunur.” ibaresi “c) Mamografi bulunur.” olarak değiştirilmiş; b-) Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi bölümünde yer alan “5) Mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, e-) Onkoloji Hastanesi bölümünde yer alan “8) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bölümünde yer alan “7) Radyoloji ünitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı bulunur.” ibaresi, i-) Adli Tıp Uzmanlık Dalının Gerektirdiği Asgari Standartları bölümünde yar alan “3) Radyoloji ve biyokimya laboratuvarı bulunur.” ibaresi ve h-) Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesi bölümünün 3 üncü maddesinde yer alan “,biyokimya laboratuvarı, tıbbi fotoğrafhane” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı “Müeyyide Formu”nun 5, 21, 22 ve 26 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve forma 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6 ncı madde eklenmiş; formun açıklamalar bölümünde yer alan (g) bendinin sonuna aşağıdaki cümle ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

5

24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hükümleri, 30, 33, 35, 36 ncı madde ve 66/ö bendine aykırılık halinde, Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilir. Poliklinik faaliyeti 5 gün süreyle durdurulur.

6

İlgili mevzuatına göre sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırıldığının tespiti halinde, Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Poliklinik faaliyetleri beş gün süreyle durdurulur.

21

66/ı bendinin ihlali halinde, Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idari para cezası verilir. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Poliklinik faaliyeti 1 gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

22

66/k bendinin ihlali halinde, Bakanlığın onayı ile Valilikçe ilgili birimin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlığın onayı ile Valilikçe poliklinik faaliyetleri üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

26

Kişisel sağlık verilerinin korunması ilkesinin ihlal edildiğinin tespiti halinde, İlgili birimin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur Poliklinik faaliyetleri faaliyeti üç gün süreyle durdurulur. Poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur.

 

“Özel hastanenin tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.”
“h) Özel Hastane Müeyyide Formunun 10 uncu maddesinin ihlali halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı hususa ilişkin idari para cezası uygulanması halinde bu maddede belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”
“ı) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.