Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaHaberlerPratisyen ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Hakkında Genelge Yayımlandı

Pratisyen ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Hakkında Genelge Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında 2018/30 sayılı genelge yayımlandı.

Genelge için: Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge-18.12.2018


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.06 – E.01-6400 18/12/2018
Konu: Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve
Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı

GENELGE
2018/30

İlgi : 20/07/2017 tarih ve E.02.3213 (2017/13) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 13.1.1983 tarihli ve 17927 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ nin 73 üncü maddesinde; “Yaran her hastanın tedavisi tabibin tertip ve tavsiyesi üzerine ilgili sağlık personeli tarafından sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince, hasta veya yaralı olarak acil servise müracaat eden vatandaşlarımızın, uzman tabibin bulunmadığı durumlarda pratisyen tabipler tarafından acil servislerde müşahade amaçlı veya müşahade sonrası gerekiyor ise yataklı servislerde yatırılarak tedavisi sağlanabilir.

Pratisyen tabip tarafından müşahade edilen veya yatırılan hasta, gerektiğinde ilgili uzman tabibin bulunduğu hastaneye sevk edilebilir.

Ayrıca, uzman tabiplerin hasta bakma yaş sının ile ilgili olarak, uygulama birliği sağlanması için yapılacak işlemlere esas olmak üzere aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır:

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.” hükmü gereğince başta acil haller olmak üzere ihtiyaç duyulan hallerde, hastaların yaş kısıtlaması olmaksızın tabip veya çocuk/erişkin uzman tabipleri tarafından tedavi edilmesi esastır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 11′ İnci maddesinde erginliğin on sekiz yaşının ikmaliyle başlayacağı belirtilmiştir. Çocuk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi” ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin birinci maddesinde de “on sekiz yaşından küçük insan ” olarak tanımlamıştır. 24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ nde de çocuk hastalar 18 (onsekiz) yaş altı olarak belirlenmiş durumdadır.

Çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde de tanı, tedavi ve takip gerektiren hastalıklarda hastaların, 18 (onsekiz) yaşına kadar çocuk ana/yan dal uzman tabipleri tarafından; 18-23 yaş arasında hem çocuk hem erişkin ana/yan dal uzman tabipleri tarafından; 23 yaş sonrası ise erişkin ana/yan dal uzman tabiplerince tanı, tedavi ve takibi yapılır. 18-23 yaş arasındaki “devir süresi” içinde hastanın erişkin ana/yan dal uzman tabibine devir hazırlığının tamamlanması ve en geç 23 yaş sonunda erişkin ana/yan dal uzman tabibine devredilmesi gerekmektedir. Ancak, erişkin ana/yan dal uzman tabiplerince takibi yapılamayan kalıtsal, immünolojik ve metabolik hastalıklarda, hastaların erişkinlik döneminde de ilgili çocuk hastalıkları yan dal uzman tabipleri tarafından da tanı, tedavi ve takibi yapılabilir. Yine, çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde de tanı, tedavi ve takip gerektiren hastalıklarda erişkin yan dal uzman tabibin aynı il sınırları içinde fiilen olmadığı durumlarda, ilgili erişkin ana dal uzman tabibi takibinde çocuk yan dal uzman tabiplerince de ilaçları raporlamak ve reçetelenmek suretiyle takibine devam edilebilir.

İlgide kayıtlı Genelge’nin yürürlük tarihi olan 20/07/2017 tarihinden bu Genelge’nin yayımı tarihi arasında geçen sürede 2017/13 sayılı Genelge’nin altıncı fıkrası kapsamında yapılan işlemlerde de bu Genelge hükümleri uygulanır.

Bu Genelge’nin yürürlüğe girmesiyle ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve uygulamanın gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

DAĞITIM
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
Türkiye îlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna
Türkiye Eczacılar Birliği ve Bölge Eczacı Odalarına