Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı'ndan HaberlerSaç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 3 Kasım...

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 3 Kasım 2023

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2023 tarih ve 32385 Nolu Resmi Gazetede “Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – ” yayınlandı.

Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 3 Kasım 2023

 

3 Kasım 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32358
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

SAÇ EKİMİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/5/2023 tarihli ve 32182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “tabip dışı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Sağlık meslek mensubu: Hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), toplum sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni veya teknikeri, anestezi teknisyeni veya teknikerini,
f) Uygulama: Saç ekimi işleminin anestezi aşamaları, saç foliküllerinin toplanması, kanal açılması ve saç foliküllerinin kanallara yerleştirilmesi aşamalarından oluşan uygulamayı,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yarı steril bir alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Uygulama odasının duvar, tavan ve zeminlerinin kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olması, uygun havalandırma koşullarının sağlanması, odalardaki aydınlatma sisteminin yeterli aydınlatmayı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Saç ekimi eğitimi
MADDE 7- (1) Saç ekimi eğitimi konusunda yapılacak sertifikalı eğitimler, Bakanlığın ilgili mevzuatı kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası eğitim programına tabip/uzman tabipler; saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim programına ise sağlık meslek mensupları başvurabilir.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Saç ekimi uygulamasında, saç foliküllerinin toplanması ve kanal açılması aşamaları sadece saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabipler/uzman tabipler, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip tabipler/uzman tabipler tarafından yapılır. Saç foliküllerinin kanallara yerleştirilmesi aşaması ise ilgili tabipler veya saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip sağlık meslek mensuplarınca yapılabilir.
(4) Saç ekimi biriminde görevli saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası bulunan sağlık meslek mensupları, saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabipler/uzman tabipler, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzman tabipleri ile medikal estetik sertifikasına sahip tabipler/uzman tabiplerin gözetiminde ve sorumluluğunda çalışır.”
“(6) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabipler/uzman tabipler, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzman tabipleri ile medikal estetik sertifikasına sahip tabipler/uzman tabiplerden her biri saç ekimi biriminde, uygulama yapılan en fazla beş adet uygulama odasından sorumlu olabilir ve her uygulama odasında saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip en az iki sağlık meslek mensubu bulunur.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “basınçlı otoklav veya ultrasonografik sterilizasyon cihazının kullanıldığı” ibaresi “uygun” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, saç ekimi biriminin bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık kuruluşunun mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Saç ekim birimlerinde çalışacak sağlık meslek mensuplarının durumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Saç ekimi birimlerinde çalışmakta olan veya bu birimlerde çalışacak sağlık meslek mensupları 6/5/2026 tarihine kadar ilgili tabibin gözetiminde ve sorumluluğunda çalışabilecek olup bu tarihten itibaren saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası almaları koşuluyla çalışmaya devam edebilirler.
(2) Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az iki yıl süre ile adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş olan ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen sağlık meslek mensuplarına 6/5/2024 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, Bakanlıkça saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenir.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarının fiziki uyumu
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 6/5/2023 tarihinden önce ilgili mevzuatına göre saç ekimi uygulama yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları 6/5/2024 tarihine kadar mevcut halleriyle çalışmaya devam edebilirler. 6/5/2024 tarihinden sonra bu Yönetmelikte belirlenen fiziki şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının saç ekimi birimi faaliyet izinleri iptal edilir.”
MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.