Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Global Bütçe Protokolü Yapıldı

0
84
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 2017 Yılı Bütçesi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Global Bütçe Protokolü yayımlandı.


PROTOKOL

Amaç

Madde 1- Bu Protokolün amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tedavi hizmetlerinin satın alma yöntemine, hizmet bedelinin belirli bir ödeme planı çerçevesinde ödenmesine ve 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesine istinaden, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatlarından tahsil edilecek hazine payına ilişkin hususların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Protokol; Sağlık Bakanlığı bünyesinde tedavi hizmeti veren sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşlardan sağlık hizmeti satın alacak olan 5018 sayılı Kanıma ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde belirtilen kamu idarelerini ve bu idarelerin ilgili mevzuatı gereği tedavi yardımı sağlamakla yükümlü oldukları kişileri kapsar.

Taraflar

Madde 3- Bu Protokolün tarafları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

2018 Yılı Global Bütçesi ve Ödeme Takvimi

Madde 4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarından 2018 yılında alınacak tedavi hizmetleri karşılığı olarak bu kurum ve kuruluşlara önceki yıl genel bütçeden karşılanan ancak bu yıl döner sermayeden yapılacak yatırım giderleri dahil olmak üzere 36 Milyar 600 Milyon TL ödenecektir. 2018 yılı Global Bütçe tutarının 36 Milyar 356 Milyon TL’si Sosyal Güvenlik Kurumunca 244 Milyon TL’si ise Merkezi Yönetim Bütçesinden ekli ödeme planı doğrultusunda karşılanacaktır.

2018 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavi gören hastaların tedavileri sırasında kullanılacak olan tıbbi malzeme ve ilaçlar ilgili sağlık kurum ve kuruluşu tarafından temin edilecek olup götürü bedel kapsamı içinde değerlendirilir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan döner sermayeli işletmelerin 31.12.2018 tarihinde ertesi yıla devredeceği borç tutarı 7 Milyar 870 Milyon TL’yi geçemez. Bu tutarın aşılmaması bakımından Sağlık Bakanlığı tarafından harcamaları kontrol edici tedbirler alınacaktır. Gerekli tedbirler alınmasına rağmen döner sermayeli işletmelerin mali durumlarının sıkıntıya düşmesi halinde, ödeme tutarı varılacak mutabakat çerçevesinde revize edilecektir.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık hizmet sunucuları ile bu protokolün imzalanmasını müteakiben ortak kullanım veya işbirliği yapan ya da bu kapsamdan çıkan üniversitelerin sağlık hizmeti sunan birimleri için global bütçeye ilave edilecek veya düşülecek bedeller, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müştereken oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı üçer aylık dönemler ile global bütçeye esas gider kalemlerinin gerçekleşmelerini izleyip değerlendirecektir.

Ekli listede yer alan ve Sağlık Bakanlığınca 2018 yılı global bütçe gider tahminlerine esas alınan artış varsayımlarında meydana gelen aşağı ve yukarı yönlü değişikliklerin etkisi ve Sağlık Bakanlığından kaynaklanmayan gider artışları global bütçeye yansıtılacak, artış varsayımlarının daha yüksek gerçekleşmesi nedeniyle ortaya çıkan gider artışları dışında gider kalemlerinde ortaya çıkan artışlar diğer gider kalemlerindeki tasarruflarla karşılanacaktır.

Hizmetin Satın Alınması ve Ödeme Usulleri

Madde 5- Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetlerini 5510 sayılı Kanununun 73 üncü maddesinin 8 inci fıkrasına göre Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yapılacak hizmet alım sözleşmesine göre satın alır ve ödemelerini protokol ekinde yer alan EK-1 çerçevesinde yapar.

Hazine Hissesi

Madde 6- 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak; 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hasılatlarından tahsil edilen tutarların yüzde bir (% 1)’i genel bütçeye aktarılır.

Protokolün yürürlük tarihi ve süresi

Madde 7- Bu protokol, 01.01.2018 – 31.12.2018 tarih aralığında geçerli olmak üzere tarafların mutabakatı üzerine müştereken imzalanmıştır.

Ek 1:  Ödeme Planı

Ek 2: 2018 yılı Sağlık Bakanlığı Global Bütçe Gider Tahminleri

Yazının aslı için: Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Global Bütçe Protokolü