Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel İşe Başlayışlarının Düzenlenmesi Hakkında Genelge Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel İşe Başlayışlarının Düzenlenmesi Hakkında Genelge Yayınladı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde  ”Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel İşe Başlayışlarının Düzenlenmesi” hakkında genelge yayınladı.

Özel Sağlık Kuruluşlarında Personel Başlayışlarının Düzenlenmesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 30.05.2019 tarihli 54718026-045.99-E.2181 sayılı dağıtımlı yazımız.

Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak dijital dönüşüm çerçevesinde
yürütülen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Projesi kapsamında 31.05.2019 tarihi itibariyle özel sağlık kuruluşlarının hekim başvuruları için https://ekip.saglik.gov.tr adresinden giriş yapılarak personel çalışma belgeleri elektronik imzalı olarak e-devlet aracılığı ile alınması için uygulama başlatılmıştır.

Personel başvurusunda istenilecek belgeler hakkında ilgide kayıtlı dağıtımlı yazımız ile bilgilendirme yapılmıştır.

Gelinen süreçte İl Sağlık Müdürlüklerinin uygulamaları, mahkeme kararları, Yönetmelik değişiklikleri ve 5510 sayılı kanun kapsamında kişilerin çalışma şekilleri ve sigortalılık durumlarının çeşitlilikleri nedeni ile yeniden değerlendirme yapılması gerekliliği doğmuş olup ekli liste düzenlenmiştir.

Ayrıca özel sağlık kuruluşlarından gelen yazılar ile Müdürlüklerin sisteme yüklenecek belgeler dışında belge talibinde bulunduğu tarafımıza iletilmiştir.

Bilindiği üzere kamudaki hizmetlerin hızlandırılıp bürokratik süreçlerin sıfıra indirilmesi amacı ile “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi” kurulmuştur. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin hızlandırılması planlanmaktadır. Ayrıca 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedeflerindendir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar” başlıklı bölümü 8’inci maddesi ile başvurularda istenilecek belgelerle ilgili hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda özel sağlık kuruluşlarının hekimlere çalışma belgesi düzenlenmesi için
başvurularında ekli listede yer alan belgeler dışında belge ve Bakanlığımız elektronik ortamda personelin kullanımına sunulan bilgilerin istenilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e- imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

 

EK;

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI PERSONEL ÇALIŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE /BİLGİLER
Sisteme Yüklenecek Belgeler; tabip ve uzman tabip, diş hekimi
1- Taraflar arasında yapılan sözleşme (5510 sayılı kanun ve iş kanununa göre yapılan sözleşme) (ÖHY Ek madde 5/e/4 kapsamında çalışanlardan kurumsal sözleşme)
2- Tabip odası kaydı (ÖHY Ek-Madde 5/4 kapsamında çalışacak hekimler için istenmez.)
3- Fotoğraf
Çalışma şekline göre ek istenecek belgeler
1- Yabancı hekimlerde çalışma izin kartı/ mavi kart
2- Kadrosuzluktan emekli olduğuna dair belge
4- Özürlülük oranını gösterir belge
5- Yurt dışında 2 yıl mesleğini icra ettiğine dair belge
Sistemden kontrolü sağlanacak bilgiler;
1- Kimlik doğrulma
2- Diploma
3- Adli sicil kaydı
4- Adres
5- Devlet hizmet yükümlülüğü
6- Yan dal sorgulaması
Not: * Belgeler sisteme mesul müdür tarafından taranarak yüklenecek,
*Personel başvurularında normal iş akışında Bakanlığımızdan görüş alınması gerekli
hallerde EBYS üzerinden yazışmalar tamamladıktan sonra işlem sonuçlandırılacaktır.