Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından "Covid-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda...

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Covid-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” Konulu Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2020 tarihinde “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” konulu duyuru yayınlandı.

BU DUYURU 5 HAZİRAN 2020 TARİHLİ BİR DUYURU İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

YENİ DUYURU İÇİN: COVİD-19 KRONİK HASTALIKLAR YENİ DUYURU

Covid-19 Hastalığı İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlarda İdari İzin Üstyazı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14500235-403.99/ E.1183 –  02/06/2020
Konu: COVID-19 Hastalığı İçin Risk
Grubunda Olan Kronik Hastalıklar

DAĞITIM YERLERİNE

29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.

3- Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.

4- Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına
Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine
Bakanlıklara (Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara Bakanlıklarca)
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına
Yargıtay Başkanlığına
Danıştay Başkanlığına
Sayıştay Başkanlığına