Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı tarafından "COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler" yayınlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” yayınlandı.

COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 14500235-403.99/
Konu : COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler
DAĞITIM

İlgi : a) 13.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.535 sayılı “Hasta Ziyaretleri Hakkında” konulu yazımız.
b) 06.04.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.694 sayılı “Hasta Ziyaretleri Hakkında” konulu yazımız.
c) 17.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.546 sayılı “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazımız.
ç) 26.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.629 sayılı “Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazımız.
d) 27.03.2020 tarihli ve 54718026/434.01.E.1052 sayılı “COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu yazımız.
e) 10.04.2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.745 sayılı “Sağlık Kurulu Raporları”
konulu yazımız.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlenmiştir.

(1) İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı “Hasta Ziyaretleri Hakkında” konulu yazılarımız yürürlükten kaldırılmış olup, aşağıda yer alan hükümler hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur:
“1.Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir.
2.Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.
3.Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır.
4.Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilir. Çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla ziyaretine izin verilebilir.
5.Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır.”

(2) İlgi (c )’de kayıtlı “Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.
“2. Her türlü cerrahi işlemin Bakanlığımızca oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisindenormallesme-doneminde-saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi.html)”
“3. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında;
a-Acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamı MHRS üzerinden randevu alınarak verilmelidir.
b- Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünit kullanılmalıdır.
c- Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmelidir.
ç- Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır.
d- Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonunu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir.”
“6. Uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki işlemler, 27/05/2020 tarihli ve E.1147 sayılı “COVİD-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler” konulu yazı çerçevesinde yürütülecektir.”

(3) İlgi (ç)’de kayıtlı “Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.
“1. COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi doğrultusunda poliklinik hizmetleri sunulacaktır. Acil haller dışında MHRS’ye yönlendirilecektir.. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-pandemisinde-normallesmedoneminde-saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi.html)”
“2. a- 01 Ocak 2020 -08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır.
b- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olup, bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir.”
“4. 01.02.2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.”
“5. Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.”
“7. Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecektir. Kurul raporu gereken durumlarda 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır.”
“9. Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecektir. Askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemleri 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır.”
“10. Her türlü rapora itiraz başvuruları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle işlemlere başlanılmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacaktır.”

(4) İlgi (d)’de kayıtlı “COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık
Personel Ayrılışları” konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, ilgi yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir.

(5) İlgi (e)’de kayıtlı “Sağlık Kurulu Raporları” konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yapabileceklerdir.

Yukarıda yer alan normalleşme sürecine ilişkin alınan yeni düzenlemelerin ilinizde bulunan kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür