Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından KPSS–2020/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından KPSS–2020/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde ”KPSS–2020/5 göreve başlama işlemleri” hakkında duyuru yayınlandı.

KPSS-2020/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Ek-1: Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler

Ek-2: Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form

Ek-3: Başvuru Komisyonları

 

KPSS–2020/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA

 DUYURU

 

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve gerek kamu sağlık tesislerinde gerekse de özel sağlık tesislerinde yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde, Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir şekilde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında söz konusu Komisyon,  “Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin, sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararını” alarak ilan etmiştir.

             Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 56 ıncı maddesinde; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” hükmü düzenleme altına alınmıştır.

              3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3. maddesinin (c) fıkrası, bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılmasını esas almakta ve bu esaslar çerçevesinde sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesinin Sağlık Bakanlığı’nca düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. Aynı maddenin (g) fıkrasında sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nın istihdam planlaması yapacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

           1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 64 üncü maddesinde; “57 nci maddede zikredilenlerden başka her hangi bir hastalık istilai şekil aldığı veya böyle bir tehlike baş gösterdiği takdirde o hastalığın veya her hangi bir hastalık şeklinin memleketin her tarafında veya bir kısmında ihbarı mecburi olduğunu neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür tedabirin kaffesini veya bir kısmını tatbika Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyettardır.” hükmü mevcuttur.

Yukarıda zikredilen hukuki düzenlemelerden de görüleceği gibi; özellikle de COVID-19 Pandemi sürecinde kamu sağlık hizmetinin ülkemiz genelinde, kamu sağlık tesislerinde ve özel sağlık tesislerinde etkin, verimli, sağlıklı ve yeterli sayıda personel eliyle yürütülmesinden birinci derece de sorumlu olan Bakanlığımızca personelin dengeli dağılımının gözetilmesi gerektiği izahtan varestedir.

          Bu çerçevede; Kamu sağlık hizmetinin yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Bakanlığımıza tahsis edilen 18.000 adet kadroya, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS-2020/5 yerleştirme işlemi yapılarak 06.04.2020 tarihinde ilan edilmiştir.

Yerleşmeye hak kazanan adayların bilgileri ÇKYS/İKYS’ye aktarılmış olup ilgili mevzuatı uyarınca göreve başlama işlemleri; İl Sağlık Müdürlüklerimizce Ek-4’de belirtilen şekilde “ÇKYS-Atama Ana Menüsü-Raporlar-Tarih Aralığında Atama Hareketleri Dökümü” menüsünden yapılacaktır. Öncelikle göreve başlama işlemleri yapılacak yerleşmeye hak kazanan adayların listesi alınacak, bilahare atama işlemlerinden sorumlu ilgili komisyonlara ivedilikle dağıtımı yapılacak, komisyonlar tarafından adayların göreve başlama taleplerine ilişkin başvurular değerlendirilecektir. Görevli komisyonlarca yerleştirmeye esas işlem yapılırken aşağıda belirtilen usul ve esaslara riayet edilmesi gerekmektedir.

1- KPSS-2020/5göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için  09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri arasında, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise  09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2020/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmediğini veya hizmet sözleşmesinin feshedilmediğini ilgili kurumun atamaya yetkili amirinden alınacak belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için  09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri arasında, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmeleri ve görevlerine başlamaları gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için 14.04.2020 Salı günü, ikamet adresi ile yerleştiği sağlık tesisi farklı ilde olanlar için ise 17.04.2020 Cuma günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 17.06.2020tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 17.04.2020tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11- Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşmenin feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 17.06.2020 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

 12- Atamaya ilişkin şartları taşımaları kaydıyla; Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında, fiilen sağlık personeli olarak çalışmakta olanlardan, bu yerleştirme döneminde, Bakanlığımıza ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşenler; COVID-19 salgını ile topyekûn mücadelede, Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve özel sağlık kurumlarının zaafiyete düşmemesi için görev yaptıkları Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden veya özel sağlık tesisi yöneticiliğinden “ilgilinin görevinden ayrılması halinde sağlık hizmetinde aksama olmayacağına” alacakları belgeyi ibraz etmeleri halinde hemen göreve başlatılabilecektir. Bahse konu belgeyi temin edemeyenler halen görev yaptıkları sağlık kurumlarında çalışmaya devam edeceklerdir.

13-Bu yerleştirme kapsamında çalışacağı birimde göreve başlayacak personel hakkında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı yazısı ile getirilen 3 (üç) aylık süre beklenilmeden ayrılışlarına müsaade edilebilecektir.

14-Kamu veya özel herhangi bir kurumda sağlık hizmeti dışında başkaca bir iş yürüten ve sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin atamaları, diğer şartları taşımaları kaydı ile hemen yapılacaktır.

15-COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurtdışında olup da dönüş yapamayanların yerleştirmeden doğanhakları saklı kalacaktır. Bu kapsamdakiler yurda dönüş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müracaat etmesi halinde istenen belgeleri teslim etmesi ve aranan şartları taşıması kaydıyla göreve başlatılacaktır.

16- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

17- Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenler hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.