Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaManşetSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Personel Hareketleri Hakkında Duyuru Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Personel Hareketleri Hakkında Duyuru Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  6 Nisan 2020 tarihinde ”Personel Hareketleri Hakkında Duyuru” yayınlandı.

Personel Hareketleri Hakkında Duyuru

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı: 60438742-929-1143   06.04.2020
Konu: Personel Hareketleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 30.03.2020 tarihli ve E. 1047 sayılı yazımız.
b) 18.03.2020 tarihli ve 962 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Gelinen süreçte; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir şekilde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında “Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin, sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararını” alarak ilan etmiştir.

Bu kapsamda; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, sağlık personelinin 3 (üç) ay boyunca, aile birliği mazeretine, sağlık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye ayrılması, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işleminin tesis edilmeyeceği, 30.03.2020 tarih ve E. 1047 sayılı genel yazımızla bütün teşkilatımıza dağıtılmış olup uygulamanın bu meyanda yapılması hususunda teşkilatımız talimatlandırılmıştır.

Ancak, gelinen süreçte, kamu sağlık hizmetinin, kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede, İstanbul ilimizde mücadelenin her alanda yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen, ilgi yazımızda İstanbul iline özel aşağıdaki düzenlemeleri yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede;

1- 30 Mart 2020 tarihinden önce, İstanbul iline, diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak olup ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır.

2- Pandemi sürecinde, Devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabip/uzman tabipler, 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan tabip/uzman tabipler ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/uzman tabiplerin taleplerine istinaden, Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde, İstanbul iline, mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılarak ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır.

1- İstanbul iline bu süreçte Eczacı, Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da, atama talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilerek, atamalarının yapılması cihetine gidilecektir.

2- İstanbul iline, bu süreçte, Eczacı ve Hemşire, Hemşire yetkili Ebe, Biyolog Sağlık Memuru/Sağlık Teknikeri, (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), Acil Tıp Teknisyeni kadrosunda olup da, görevlendirme talep eden personelin, bu talepleri mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan yerine getirilerek görevlendirilmeleri yapılacaktır.

3- Ülkemiz genelinde halihazırda, hizmet kapasitesi olarak büyük oranda azalmaya gidilen Sağlık Tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan, istisnasız bütün personelin, pandemi süresince, hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilmeleri için İl Sağlık Müdürleri yetkilendirilmiş olup 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında mezkur tesislerde çalışan sürekli işçilerin de, bu süreçte, ihtiyaç duyulan alanlarda, hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilebilmeleri uygun görülmüştür.

4- 2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre, İstanbul ilinde kurulu Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen aday tabiplerin, atamaları yapılarak ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- İstanbul ilinde, Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken, Bakanlığımız adına Üniversite Tıp Fakültesi Hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin ivedilikle ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacaktır.

6- Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı Kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerine göre yurtdışında izinli bulunanlar hariç bütün sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırılmıştır. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmeleri sağlanacaktır.

7- İstanbul ilinde, ilgi (b) yazımız kapsamında, yıllık iznini kullanmakta olan personel, yıllık izinlerini kullanmaya devam edecek olup mezkûr kapsamda yer almayıp da yıllık izinde olan sağlık personelinin izinleri iptal edilmiştir. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmeleri sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıdaki düzenlemeler hariç uygulamanın ilgi genel yazılarımız çerçevesinde yürütülmesini önemle rica ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan