Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerSağlık Hizmeti Sunucularınca SGK'ya Fatura Edilen Rücuya Konu İşlemler Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Hizmeti Sunucularınca SGK’ya Fatura Edilen Rücuya Konu İşlemler Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık hizmeti sunucularınca SGK’ya fatura edilen rücuya konu işlemler hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: Sağlık hizmeti sunucularınca SGK’ya fatura edilen rücuya konu işlemler hakkında duyuru


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23.05.2019

DUYURU

KURUMUMUZ İLE GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ VE USUL ESASLARI İMZALAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINCA KURUMUMUZA FATURA EDİLEN RÜCUYA KONU İŞLEMLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 04/02/2018 tarih ve 30322 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 19. maddesiyle, Sağlık Uygulama Tebliğinin Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri başlıklı 5.1. numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin;

“5.1– “MEDULA sistemi” başlığı altında,

“(1) Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.

(2) Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilir.

(3) Ayrıca Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine ait oluşturulan ulusal kayıt formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur. Sağlık hizmeti ulusal kayıt formları ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması gereken kurallar Kurumca ayrıca duyurulur,”

“5.3.1.Ç – Diğer belgeler” başlığı altında,

“(1) MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilme sağlanıncaya kadar aşağıdaki incelemeye esas belgeler manuel olarak gönderilir.

……….

c) Adli vaka ve iş kazası geçiren kişilere ait faturaların ekinde ilk müdahalenin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastane polisi veya ilgili kolluk kuvvetinden konuyla ilgili sağlanacak belge, tutanak, ifade tutanağı, adli rapor gibi temin edilebilen her türlü belge,

ç) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili ve ilk tanının konulduğu sağlık hizmeti sunucusu tarafından meslek hastalığı tanısı alan kişilere bu tanıya ait sağlık kurulu raporu,

..…….” hükmüne yer verilmiştir.

Kurumumuz ile “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasların 7 inci maddesinde “….. Kurumca ihtiyaç duyulması halinde SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderir. Ayrıca Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve diğer tüm adli vakalar ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına (işlemlerin MEDULA üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak) verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesiyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri ilişkilendirildiği Kurum ilgili birimine iletir. SHS bunların dışında Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge göndermez.” hükümleri yer almaktadır.

Kurumumuz ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslar imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca; Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi için MEDULA-Hastane sisteminde gerekli düzenleme sağlanılmış olup 2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle söz konusu işlemlere ait ek bilgi/belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacaktır.

Bu itibarla Kurumumuz ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortam gönderilmesi yönünde gereken hazırlıkların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rücuya konu işlemlere ait fatura eki belgeler (istisnalar hariç) ayrıca manuel ortamda gönderilmemesi gerektiğinden, Kurum mevzuatına uygun gönderilmeyen bilgi/belgelerden de ilgili sağlık hizmeti sunucusunun sorumlu olacağı hususunda,

İlgililere önemle duyurulur.