Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerSağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK) ilgili yönetmelik gereği 06/12/2016 tarihinde sekizinci olağanüstü toplantısını yaparak aşağıdaki kararlan almıştır.

MADDE 1- a) SUT Eki Ek 2/B Listesî’nde yer alan işlem puanlarının karar eki EK-l’de yer aldığı şekliyle yeniden düzenlenmesine,

b) SUT Eki Ek 2/C Listesi’nde yer alan işlem puanlarının karar eki EK-2’de yer aldığı şekliyle yeniden düzenlenmesine,

c) Karar eki EK-3’da yer alan işlem kodlarının SUT Eki EK-2/C-1 İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesine eklenmesine,

ç) Karar eki EK-4’da yer alan işlem kodlarının SUT Eki EK-2/C-1 İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesinden çıkarılmasına,

Belirlenen kararların yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen tarihte yürürlüğe girmesine oy birliği ile ,

MADDE 2- 27.10.2016 tarihli, 2016/7 sayılı ve 06.12.2016 tarihli, 2016/9 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu toplantılarında Myalept 11,3 mg 1 vial isimli ilaca ilişkin Alternatif Geri Ödeme Komisyonunun 25.10.2016 tarihli kararı uygun bulunmuş ve söz konusu ilacın “konjenital jeneralize lipodistrofi” tanısında reçeteleme ve raporlama koşullarının;

“(1) Leptin düşüklüğü (erkeklerde < 8 ng/ml; kadınlarda < 12 ng/ml) bulunan ve metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerin ( metformin, glitazon, insülin, hipolipidemik tedavi ve diyet) en az 6 ay kullanılmasına rağmen yanıt alınamamış hastalarda, 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedaviye başlanır. Metabolik bozuklukların düzeltilmesine yönelik tedavilerden yanıt almamama kriterleri;

a)  HbA1c>%8veya

b)  Trigliserid > 300 mg / dl veya

c)  ALT ve AST düzeyleri üst sınırın 2 katından fazla veya
ç) Günlük insülin dozu 1,5 ünite / kg üzerinde olması

(2) 6 aylık metreleptin tedavisi sonrasında yukarıdaki kriterlerden en az ikisinde düzelme sağlanmaması durumunda tedavi kesilir. İdame tedavisine geçilen hastalarda 6 ay süreli çocuk endokrinoloji ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından oluşan sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçetelenerek tedavi sürdürülür.” hususlarını içermesine ve söz konusu ilacın alınan kararlar doğrultusunda reçeteleme ve raporlama koşullarının Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanması, model gereği sözleşme imzalanması söz konusu ise sözleşme hükümlerinin yürütümü ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararlarının yürürlük tarihlerinin söz konusu Komisyon kararlarına göre belirlenmesi ile ilgili işlemlerin GSS Genel Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarınca yürütülmesine oy birliğiyle olumlu görüşle,

Karar verilmiştir.

EK-1

EK-2/B
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ
KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI
619.910 Müdahaleli vajinal doğum 241,15
619.911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) 301,43
619.912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43
619.913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 313,50
619.920 Normal vajinal doğum 241,15
619.921 Normal vajinal doğum (İlk doğum) 301,43
619.922 Epidural anestezi ile vajinal doğum 241,15
619.923 Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43
619.926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) 301,43
619.927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 313,50

EK-2

TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
PAKET KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM GRUBU * İŞLEM PUANI
P619910 Müdahaleli vajinal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 876,90
P619911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12
P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12
P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.138,80
P619920 Normal vajinal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizvotomi dahil D * 876,90
P619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12
P619922 Epidural anestezi ile vajinal doğum Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 931,70
P619923 Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12
P619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.096,12
P619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) Servikal prostaglandinler hariç, epizyotomi dahil D * 1.138,80

EK-3

İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ ( EK-2/C-1)
PAKETKODU

ORAN (%)

P700944 Transkateter protez aortik kapak ımplantasyonu (Replasmanı)

30

P700945 Transkateter protez pulmoner kapak ımplantasyonu (Replasmanı)

30


EK-4

İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ ( EK-2/C-1)
PAKETKODU

ORAN (%)

P619910 Müdahaleli vajinal doğum

20

P619911 Müdahaleli vajinal doğum (îlk doğum)

20

P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P619920 Normal vajinal doğum

20

P61992Î Normal vajinal doğum (İlk doğum)

20

P619922 Epidural anestezi ile vajinal doğum

20

P619926 Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)

20

P619927 Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)

20

P700941 Transkateter protez kapak implantasyonu (Replasmanı)

30

Resmi gazete sayfa 73: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-24.12.2016