Salı
Haziran, 18
Ana SayfaHaberlerSağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri

Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri hakkında duyuru yayımlandı.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

17.10.2016
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN İLAÇLA İLGİLİ MADDELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 07.10.2016 tarih, 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
SUT’un “4.1.3 – İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakta olup; oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla bu Tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.
1) Aynı Tebliğin 4.2.14.C maddesinin üçüncü fıkrasının (y) bendinde “setuksimab” etken maddeli ilaca ait SUT düzenlemesinde yer alan “KRAS” ibaresi “RAS” olarak değiştirilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.
2) Aynı Tebliğ ile daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen “pertuzumab”, “masitentan”, “adrenalin (oto enjektör formu)” ve “nitisinon” etken maddeli ilaçlar Ek-4/A listesine dahil edilmiştir. Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.
3) Aynı Tebliğin “4.2.16 – Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapılmış olup; 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış hastaların tedavileri devam edecek olup Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olan raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.
4) Aynı Tebliğin “4.2.33.E– Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar” başlıklı maddesinde düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler; “(1) Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
(2) Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.” şeklindedir.
Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak ve yeni düzenlenen SUT maddesinde belirtilen rapor sürelerini aşmamak kaydıyla raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.
5) Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)’nde 51 numaralı maddeye “Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanımında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.” cümlesi eklenmiştir.
a) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir. Bu kombine ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olmak koşuluyla; kombinasyonun içinde yer alan anjiotensin reseptör blokeri ya da diğer antihipertansif ilaçlar kullanılmış ancak kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamış olduğunun raporda belirtilmesi gerekmektedir.
b) Tebliğin yürürlük tarihi olan 15.10.2016 tarihinden önce bu kombine ilaçlar ile tedaviye başlanmış ve rapor düzenlenmiş hastaların tedavileri devam edecek olup; Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili diğer hükümlerine uygun olmak koşuluyla raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

Duyurunun aslı için: Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri