Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSertifikalı Eğitim Yönetmeliğine Danıştaydan İptal Kararı

Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine Danıştaydan İptal Kararı

Sağlık Bakanlığı 21 Ağustos 2010 tarihinde Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği adı ile bir yönetmelik yürürlüğe koymuş, Türk Tabipleri Birliği bu yönetmeliğe karşı iptal davası açmıştı.

Davada; Tıp ve tıpta uzmanlık alanlarıyla ilgili sertifikalı eğitime ilişkin her türlü düzenlemenin bilimsel gerekçelere dayalı, TTB ve ilgili uzmanlık derneklerinin uygun görüşleri alınarak yapılması, lisansüstü eğitim niteliğindeki bu eğitimlerin kamusal bir biçimde sağlık hizmetinin gereklerine uygun olarak verilmesi, eğitimin gerekliliği ve niteliği güvence altına alınmadan, içi boş bir düzenleme yapılarak bütün yetkinin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlara bırakılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti. Danıştay 15. Dairesi Yönetmeliği hukuka aykırı bularak iptal kararı verdi.

Türk Tabipleri Birliği kararda belirtilen iptal gerekçeleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi;

“Ancak uyuşmazlık davalı Bakanlığın söz konusu yetkisini nasıl kullanacağı; diğer bir deyişle dava konusu Yönetmelikte yer alan nitelikte düzenlemeleri tek başına ya da kendi bünyesinde oluşturduğu komisyonlar aracılığı ile yapıp yapamayacağı noktasındadır.

Ancak bütün bu konularda, örneğin sertifikalı eğitim alanlarının ve bu alanların hangi kriterler çerçevesinde belirleneceğinin, bilimsel komisyonların hangi kişiler tarafından oluşturulacağının ölçütlerinin, Yönetmelik kapsamında sayılan kişi ve kuruluşlarca açılacak eğitim merkezlerinde ve eğiticilerde aranacak kriterlerin, kısaca sertifikalı eğitimin kapsam ve standartlarının herhangi bir şekilde düzenlenmeyip tümüyle ilgili alana münhasır kurulacak bilimsel komisyonlara ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bırakıldığı görülmektedir.

Oysa yukarıda belirtildiği üzere idarenin yasanın uygulanmasını gösterme kabiliyetine haiz olmayan, objektif ve belirli ve açık kurallar konulmadan düzenleme yetkisini bütünüyle uygulamayı yapacak birimlere bırakacak biçimde (içi boş) düzenleme yapma yetkisi bulunmamakta olup; dava konusu yönetmelikte bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır”

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2014 günü Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini yeniden düzenleyerek yürürlüğe koydu. Tıpta ve diş hekimliğinde uzman olanlara yönelik verilecek sertifikalı eğitimlerde Tıpta Uzmanlık kurulunun uygun görüşünü alma, diğer alanlarda ise gerek görürse Sağlık Meslekleri Kurulunun görüşünü alma hükmü dışında Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunan içi boş düzenlemeler aynen yer verilmiştir.

27 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği kapsamında belirlenen sertifikalı eğitime ilişkin uygulamaların da Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne göre yürütüleceği düzenlendi. TTB tarafından 2014 yılında çıkarılan Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ne karşı da aynı hukuka aykırılıkları bünyesinde taşıdığı için iptal davası açılmış olup henüz esastan görüşülmemiştir.

Sağlık Bakanlığı’na ivedilikle, Danıştay’ın iptal kararı doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri temsilcilerinin katılacağı bir komisyon oluşturularak Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’ndeki hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla çalışma yürütmesi için çağrıda bulunuyoruz. TTB Merkez Konseyi”

Kararın aslı için: Danıştay 15. Dairesinin İptal Kararı