Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaGenelSGK SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU

SGK SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.12.2016 tarihinde “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda yer alan hükümlere göre özel sağlık sunucularının 2017 yılı için SGK ile karşılıklı olarak imzalayacakları “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Hizmet Satın Alım Sözleşmesi” için brüt asgari ücretin 10 katı tutarında sözleşme bedeli ödenmesi gerekecektir.

Sözkonusu ücretin dayanağı olarak da 5510 sayılı  Kanun’un 73.maddesi 13. fıkrasında yer alan “(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/ 49 md.) Kurum, gerçek veya tüzel kişilerden; ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürün listelerine girmek için yapılan başvurulardan asgari ücretin yirmi katını geçmemek üzere başvuru ücreti, ilaç hariç olmak üzere diğer tıbbi malzeme ve ürünlerden listelerde kalmak için asgari ücretin üç katını geçmemek üzere yıllık aidat, fiyat düşüş talepleri hariç olmak üzere listelerdeki değişiklik taleplerinden her bir işlem için asgari ücret tutarını geçmemek üzere işlem ücreti, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları ile yapılan protokollere dayalı sözleşmeler hariç olmak üzere sözleşme imzalamak için asgari ücretin on katını geçmemek üzere sözleşme ücreti alabilir, bu ücretleri imal ve ithal ürün gruplarına göre farklılaştırabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” hükmü belirtilmektedir.

Duyuruya ilişkin hususlar 19 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda görüşülmüş, sektörümüzün görüş ve taleplerinin aktarılmasına karar verilmiştir.

Öncelikle 5510 sayılı kanunda yer alan bu hüküm 10.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yani yaklaşık 2 sene önce yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasına ve şimdiye kadar bir ücret talep edilmemiş olmasına rağmen neden 2017 yılı için böyle bir ücretin istendiği tarafımızca anlaşılamamıştır.  Diğer yandan yukarıda yer alan 5510 sayılı kanunun ilgili hükmü incelendiğinde böyle bir sözleşme bedelinin alınmasının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere sektörümüzün en önemli finansal dinamiklerinden olan SUT fiyatları 10 yılı aşkın süredir artmamıştır. SUT fiyatları artmamasına rağmen maliyetlerimiz oldukça artış göstermiş sektörümüzde hizmet veren özel sağlık sunucularının önemli bir kısmı ciddi finansal sıkıntı içine girmiştir. Bu durum sektörümüz için artık sürdürülebilir değildir. Bu konu Derneğimizce her ortamda dile getirilmekte, kurum yöneticilerimizden çözüm beklenmektedir.

Hal böyleyken sözleşme imzalanmasına ilişkin talep edilen böylesi bir ücretin önümüzdeki kısa dönem içerisinde SUT fiyatları üzerinde ciddi bir artışın göstergesi olduğuna inanıyoruz. Aksi takdirde sözkonusu ücretin sektörümüzce ödenmesinin çok ciddi sıkıntılar yaratacağını belirtmek isteriz.

OHSAD Yönetim Kurulu

SGK tarafından yayınlanan duyurunun tamamına ulaşmak için:
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyuru

Duyuru eki:
Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar