Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerSkopi İşlemleri Hakkında Danıştay Kararı ile İlgili Duyuru Yayımlandı

Skopi İşlemleri Hakkında Danıştay Kararı ile İlgili Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Skopi işlemleri hakkında Danıştay kararı ile ilgili duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: Skopi İşlemleri Hakkında Danıştay Kararı ile İlgili Duyuru


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092 – 010.07.02 09/05/2019
Konu: Skopi Uygulamaları
İlgi : Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13/3/2019 tarih ve E.9416 sayılı yazısı.

22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-l’nde yer alan ‘Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri’ başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerindeki düzenlemelerin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22/10/2018 tarihli ve E:2016/2646 – K:2018/4385 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle, tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerinin mevzuat hükümleri gereğince skopi cihazını kullanıp kullanamayacakları ile ilgili olmak üzere, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi, ayrıca illerden gelen geri bildirimler ile yargı kararları doğrultusunda ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere açıklamalara gerek duyulmuştur.

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde yer alan “Tıbbı Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin de dahil olduğu muhtelif düzenlemelerin iptali talebiyle Danıştay Onbeşince Dairesi’nde açılan davada, mezkûr Daire’nin 23/02/2016 tarihli ve E:2015/87 – K:2016/1148 sayılı kararı ile, iptali talep edilen dava konusu düzenlemelerde, “üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş idi. Ancak, söz konusu kararın temyiz incelemesi neticesinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22/10/2018 tarihli ve E:2016/2646 – K:2018/4385 sayılı kararında, “Temyize konu kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan ‘Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri’ başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptali isteminin reddine yönelik kısmına gelince;

(…)

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde (141. maddesinde) ‘her türlü radyografileri yapmak’ röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, ‘uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler’in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları il Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ’in ‘Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri ” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının ve davacı yanında kat ilanın temyiz istemlerinin kısmen reddi ile Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü. E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Sağlık Meslek Mensupları İl Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1’nde yer alan ‘Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri’ başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentleri dışında kalan kısmının ONANMASINA; temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin Ek-1’nde ver alan ‘Tıbbi Görüntüleme Teknisveni/Teknikeri’ başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA, … oyçokluğu ile karar verildi. şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu kararla, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay Onbeşinci Dairesinin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Yönetmeliğin Ek-1’nde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA karar verilmiştir. Bunun üzerine, dosya ilk derece mahkemesine gönderilmiş olup, ilk derece mahkemesi tarafından dava hakkında yeniden bir karar verilecektir. İlk derece mahkemesi tarafından, dava konusu düzenlemeler hakkında iptal kararı verilmedikçe, temyiz aşamasında verilen bozma kararı ile bu düzenlemelerin uygulaması durmamaktadır.

Konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı görüş yazısında da, “..Bu çerçevede, yukarıda işaret edilen Danıştay Kararları ve 2577 sayılı Kanun hükümleri itibariyle, mezkûr bozma karârının mevcut yönetmelik hükmünün hukuki geçerliliğine ve icrailiğine tesir etmeyeceği, karara karşı kanun yoluna başvurulduğu cihetle .. Yönetmeliğin iptali talep edilen ve hukuka aykırılığına işaret edilen hükümlerinin kanun yolu başvurusu neticesi alınıncaya ve/veya esasa ilişkin yeni bir karar verilinceye kadar uygulanmasına hukuken bir mania bulunmadığı, … .”denilmektedir.

Sonuç olarak, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümün (f) ve (g) benlerindeki hükümleri de dâhil olmak üzere bütün hükümleri, hâlen yürürlüktedir. Söz konusu hükümlerle ilgili verilmiş herhangi bir iptal kararı da mevcut değildir. Bunun için, konunun bu minvalde ele alınmasının ve iliniz dahilindeki ilgili mercilere bildirilmesinin uygun olacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek: İlgi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği Bilgi
İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı