Çarşamba
Mayıs, 29
Ana SayfaHaberlerTıbbi İşlemler Yönergesi ve Ekleri Yayımlandı

Tıbbi İşlemler Yönergesi ve Ekleri Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Tıbbi İşlemler Yönergesi ve ekleri yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 49022165-010.99
Konu : Tıbbi İşlemler Yönergesi

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan kamu hastaneleri birliklerinin çalışma usullerine ve mali yapısına uygun olarak hazırlanan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (gg) bendine yer alan “Tıbbi işlemler: Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurumca çıkarılacak yönerge ile belirlenen ve genel tıbbi işlemler puanına esas olan işlemler ile özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri” hükmüne istinaden, Kurumumuzca “Tıbbi İşlemler Yönergesi’ hazırlanmış ve 30/09/2016 tarihli ve 657 sayılı Makam Olur’u ile 01/10/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş idi.

Bu defa mezkur yönergede değişiklik yapılarak, 21/08/2017 tarihli ve 409 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.

30/09/2016 tarihli ve 657 sayılı sayılı Makam Olur’u ile 01/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren mezkur Yönergenin yürürlüğü 31/08/2017 tarihinde sonlandırılmış olup, 01/09/2017 tarihinden itibaren 21/08/2017 tarihli ve 409 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Tıbbi İşlemler Yönergesi ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

İlgili Yönerge ve eki listeler ekte gönderilmemekte olup, mezkur Yönergeye ve eki listelere www.tkhk.gov.tr Ek Ödeme Daire Başkanlığı’nın web adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. İsmayil YILMAZ
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliğine

Dokümanlar için:

Üst Yazı

Bakanlık Onayı

Tıbbi İşlemler Yönergesi (21.08.2017 tarihli ve 409 sayılı Bakanlık Onayı ile gerçekleştirilen değişiklikler işlenmiştir.)

Ek-1 Girişimsel İşlemler Listesi

Girişimsel İşlemler Listesi Değişiklik Özeti

Ek 2 – Kamu Kurumları İçin Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesi (Değişiklik yapılmadı)

Ek 3 – Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi

Özellikli Tıbbi İşlemler Listesi Değişiklik Özeti