Pazar
Mayıs, 19
Ana SayfaHaberlerTİTCK 2017 Performans Programı Yayınlandı

TİTCK 2017 Performans Programı Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından 2017 yılı Performans Programı yayımlandı.

Programa ulaşmak için: TİTCK 2017 Performans Programı


ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme, kamu kaynaklarının Kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin temel bir dokümanı olan performans programı ise bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Performans programları aracılığı ile Kurumumuzun temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta, bu şekilde kaynaklarımızın stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu itibarla, 2017 yılı Performans Programı hazırlanırken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hususunda performans hedefleri belirlenerek ve plan-bütçe ilişkisi içerisinde, sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışı benimsenerek kaynakların verimli ve rasyonel kullanılması amaçlanmıştır. Stratejik plan doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Performans Programında 13 adet performans hedefine ve bu hedeflere ilişkin 24 adet performans göstergesine yer verilmiştir. Söz konusu hedefler çerçevesinde 13 adet faaliyet yürütülecektir. Kurumumuz Stratejik Planı’nın uygulanmasına rehberlik edecek olan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacı ve getirmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Performans Programının 2017 yılı hedeflerimize ulaşılmasında önemli bir rehber olmasını dilerim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı