Trafik Kazalarında Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Yönetmelik

0
15
resmi gazete

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.

31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

1/1/2012-1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen poliçelere ilişkin sektör yükümlülüğünün tespiti

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin sektör yükümlülüğünün hesabı, bu hesaba göre ortaya çıkan tutarın ödenmesi veya mahsubu işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden, Kanunun yürürlüğünden sonraki dönem için, Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin, bu Yönetmeliğin Ek 1’inin Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın hükümleri çerçevesinde, 2012 yılında düzenlenen zorunlu trafik sigortası net poliçe adetlerine bölümü esas alınır.

b)  (a) bendi gereğince tespit edilen beher poliçe başına aktarılacak tutar esas alınarak 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçeleri bakımından bu Yönetmeliğin Ek 1’inin Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın (ab) bendi kapsamında her bir şirkete isabet eden toplam tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerine bahse konu bendin yürürlüğe girmesinden önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar, Merkez tarafından belirlenerek Müsteşarlık, Kurum ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

c) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir.

ç) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

d) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihlerine isabet eden kısmının %20’sinin bu Yönetmeliğin eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, Merkez tarafından belirlenerek Müsteşarlık, Kurum ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

e) (d) bendinde belirlenen tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerince konuya ilişkin daha önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar arasında Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. (d) bendinde belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

f) İlgili mevzuat uyarınca yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketleri bakımından bu madde kapsamındaki lehe veya aleyhe fark işlemleri, anılan şirketler adına Güvence Hesabı tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede, Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar Güvence Hesabınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. Anılan sigorta şirketlerinin lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar Güvence Hesabının bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacağı aktarımdan mahsup edilir.

g) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda maddenin yayımını izleyen aybaşı itibari ile Merkez nezdinde mevcut veriler kullanılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/12/2011

28130

2-

2/5/2012

28280

3-

10/2/2013

28555

Resmi gazete: 31.12.2016  tarihli Resmi Gazete, 3. mükerrer