Cumartesi
Şubat, 24
Ana SayfaHaberlerVakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları

Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları yayımlandı.

Yazının aslı için: Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092-010.03.2274 17.05.2017
Konu: Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar

BAKANLIK MAKAMINA

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na 6745 sayılı Kanunla eklenen Ek 15 inci madde uyarınca, tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya sağlık uygulama ve araştırma merkezinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversitelerinin özel hastanelerle yapacağı işbirliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun da görüşü alınarak “Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul Ve Esaslar” hazırlanmış olup ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve mezkûr usul ve esasların onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Genel Müdür

Prof. Dr. Recep AKDAG
Bakan


VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLE ÖZEL HASTANELERİN İŞBİRLİĞİ
USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, bünyesinde tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi olan vakıf üniversitelerinden sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayanlar ile sağlık uygulama ve araştırma merkezinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı olmayanların özel hastanelerle işbirliğine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, özel hastaneler ile vakıf üniversitelerinin işbirliği yapılan birimlerini ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar,7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) EUK: Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunu

c) Hastane: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsatlı özel hastaneleri,

ç) Öğretim üyesi: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

d) TUK: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

e) Uzmanlık Öğrencisi: Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi yapanları,

f) Üniversite: Vakıf üniversitelerini,

g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşbirliğine İlişkin Uygulama Esasları

İşbirliği esasları

MADDE 5 – (1) Tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya sağlık uygulama ve araştırma merkezinde yeterli kapasite ve eğitim alt yapısını sağlayamayan vakıf üniversiteleri; tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı olan ve fakülteyle aynı ilde bulunan özel hastane ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapabilir.

(2) İşbirliği yapılan hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilir.

(3) İşbirliği yapılan hastane, öğretim üyelerinin faaliyetleri ve üniversitenin eğitim ve araştırma işlevleri dışında 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İşbirliği yapılamayan veya işbirliğinin iptalini gerektiren durumlar

MADDE 6- (1) Yeterli kapasite ve eğitim alt yapısına sahip sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunan üniversiteler ile özel hastaneler bu Usul ve Esaslar kapsamında işbirliği yapamazlar.

(2) işbirliği esnasında, üniversite tarafından yeterli kapasite ve eğitim alt yapısını sağlayan bir sağlık uygulama ve araştırma merkezi açılması ve faaliyete geçmesi halinde veya mevcut merkezin kapasitesinin yeterli hale getirilmesi durumunda bu kapasiteye göre faaliyete geçtiği tarihten itibaren işbirliği protokolü bir ay içerisinde Bakanlıkça iptal edilir.

(3) Bir hastane birden fazla üniversite ile işbirliği yapamaz.

İşbirliği protokolünün icrası ve sona ermesi

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlanan işbirliği protokolü, ilgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları tarafından imzalanarak YÖK’ün ve Bakanlığın onayıyla uygulamaya konulur. Protokolde değişiklik yapılması ve yeni hüküm ilavesi de aynı usule göre yapılır.

(2) İşbirliği protokolünün onaylanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde fiilen işbirliğine başlanır. Bu süre içerisinde fiilen işbirliğine başlanmaması halinde protokol feshedilmiş sayılır. İşbirliğinin fiilen başlama tarihi bir tutanak ile tespit edilerek Bakanlığa ve YÖK’e bildirilir.

(3) İşbirliği protokolünün süresi beş yıldır. Taraflar sürenin bitiminden en az bir yıl önce protokolün sona ereceğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde protokol aynı süreyle kendiliğinden uzamış sayılır.

(4) Taraflar iki yıl önceden bildirimde bulunmak ve devam eden eğitimlerle ilgili gerekli önlemleri almak kaydıyla, protokolde belirtilen sürelerin bitimini beklemeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin protokolü süresinden önce sona erdirebilir.

Hastanenin kapasitesi ve standartları

MADDE 8- (1) İşbirliği yapılacak hastanenin aşağıda belirtilen şartları taşıması gereklidir.

a) Hastanenin kapasite ve eğitim alt yapısının yeterli kabul edilebilmesi için, yılda en az 60 öğrenci alan bir tıp fakültesine ve çekirdek eğitim müfredatına uygun bir eğitime imkân verecek şekilde sağlık hizmeti veren iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum dallarında en az 80, diğer uzmanlık dallarında 90, yoğun bakımlarda 30 olmak üzere en az 200 yataklı bir hastane olması gereklidir.

b) Üniversiteler yeterli kapasite ve eğitim alt yapısı bulunan bir hastane ile işbirliği yapabilirler. Ancak bir hastanenin tek başına yeterli kapasite ve eğitim alt yapısını sağlayamaması durumunda, en fazla bir hastane daha işbirliğine dâhil edilerek (a) bendinde belirtilen işbirliği yeterliliği sağlanabilir.

c) İşbirliği yapılacak olan hastaneler yukarıdaki koşulları sağlamakla birlikte, toplam yatak sayısı her halükârda tıp fakültesinin yıllık öğrenci kontenjanının üç katından az olamaz. İşbirliği kapsamına diş hekimliği eğitimi dâhil ise, mevcut diş üniti sayısı diş hekimliği fakültesinin yıllık öğrenci kontenjanının iki katından az olamaz; vakıf üniversitesi bünyesinde diş üniti varsa bunlar da toplam içinde kabul edilir. İşbirliği esnasında, üniversite tarafından öğrenci kontenjanı artırımı yapılabilmesi için, öncelikle hastanenin yatak kapasitesinin uygunluğuna dair Bakanlıktan görüş alınması zorunludur.

ç) Hastanede uzmanlık eğitimi verilebilmesi için, uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarının ve bu müfredatlara göre uzmanlık eğitimlerinin gereklerini yerine getirecek sayı ve çeşitlilikte hasta kabul edebilecek yapılanma tamamlanmış olmalıdır.

d)Hastanelerde, çekirdek müfredatların ve uzmanlık eğitiminin gereklerini yerine getirmek üzere, her uzmanlık eğitimi programı için ilgili dalın çekirdek müfredatındaki eğitim standardını sağlayacak asgari sayıda öğretim üyesi YÖK’ün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile üniversite tarafından görevlendirilir.

e) Üniversiteden görevlendirilecek doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri için öncelikli olarak hastanedeki mevcut kadrolar kullanılır. Hastane kadrosunun asgari eğitim standardı için yetersiz olması halinde, asgari öğretim üyesi standartları açısından YÖK’ün görüşü ve Bakanlık kadro planlamaları dikkate alınarak, hastaneye planlamadan istisna olarak sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine mahsus olmak ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak üzere, Bakanlıkça uzmanlık dalı ilavesi ve ek kadro tahsisi yapılabilir. İşbirliğinin sona ermesi halinde hastaneye tahsis edilen ek kadrolar ve uzmanlık dalları hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülür.

(2) YÖK ve TUK/EUK tarafından yapılan denetimlerde, bu Usul ve Esaslarda belirlenen kapasite ve eğitim alt yapısı yeterliliğini kaybettiği ve fakat mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve öğretimin gereklerini ve yükümlülüklerini yerine getirebildiği anlaşılan hastanenin, mevcut öğrencilerinin eğitim süreleri tamamlanıncaya kadar işbirliği devam ettirilebilir. Bu durumda YÖK’ün yeni kontenjan vermeme ve mevcut uzmanlık öğrencilerini başka üniversitelerde görevlendirme hakkı saklıdır.

(3) Üniversitenin işbirliği yapılan fakültesi ile hastanenin aynı il sınırları içinde olması zorunludur.

(4) Tıp ve/veya diş hekimliği fakültelerinin lisans öğrencileri ile uzmanlık öğrencileri, eğitimlerinin gereği sayılan her türlü uygulamayı protokol yapılan hastanede yapma hakkına sahiptir. Hastane bu amaçla eğitim ve öğrencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ders araç ve gereçlerini temin etmek ve öğrencilere staj ve uygulama imkânları ile diğer eğitim şartlarını sağlamakla mükelleftir.

(5) YÖK tarafından oluşturulacak denetleme komisyonu, işbirliği yapılan hastaneyi her eğitim ve öğretim yılı içinde en az bir kez bu usul ve esaslarda belirtilen şartlar açısından denetler. Denetleme esnasında Bakanlık tarafından görevlendirilen bir temsilci de bulunur. Ertesi yılın öğrenci kontenjanları onaylanırken YÖK tarafından bu rapor esas alınır. Bu denetim sonucu hazırlanan raporun bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Eğitim hizmetleri

MADDE 9-(1) İşbirliği kapsamındaki hastanelerde lisans ve uzmanlık eğitimleri, fakülte dekanının yetki ve sorumluluğundadır. Dekan, eğitim ve araştırma hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için ilgili mevzuatı çerçevesinde her türlü tedbiri alır. Klinik eğitimleri planlar, izleme ve değerlendirmesini yapar.

(2) Dekan ve hastane mesul müdürü, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirleri alır.

(3) Hastanede verilen uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirmesi, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

(4) Hastanede bir uzmanlık eğitim programında eğitim verilebilmesi için üniversite tarafından görevlendirilen eğitim sorumlusu bulunmalıdır.

(5) Hastane dışında yapılacak olan rotasyonlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır.

(6) Uzmanlık öğrencisinin nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı hastane tarafından sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(8) Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi mevzuatına göre eğitici olanların gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, meslekî, deontolojik ve etik kurallara uyar.

Öğretim elemanları

MADDE 10- (1) İşbirliği kapsamında hastanede fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane mesul müdürünün talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilir.

(2) İşbirliği çerçevesinde görevlendirilmiş öğretim elemanları, uzmanlık dallarının gerektirdiği sağlık hizmetlerini sunar, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ve öğretim yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve özlük işlemleri

MADDE 11- (1) İşbirliği yapılan hastanede görevlendirilen üniversite personelinin disiplin ve özlük işlemleri üniversitenin ilgili mevzuatına göre yürütülür.

(2) Öğrenciler, eğitim ve öğretime yönelik mevzuat hükümleri ile birlikte hastanenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.

(3) İşbirliği yapılan hastanede sağlık hizmeti sunan üniversite öğretim üyelerinin üniversite ödenekleri dâhil, kadrosuna/sözleşmesine bağlı ödemeleri üniversite tarafından ödenir.

(4) Öğretim üyelerince yürütülen sağlık hizmetlerinin karşılığı olan ve hastane idaresi ile üniversite arasında kararlaştırılan ücretler hastane tarafından, öğretim üyelerine ödenmek üzere, üniversitenin hesabına aktarılır. Öğretim üyeleri ile özel hastane arasında bu işbirliği kapsamında hizmet akdine dayanan parasal ilişki kurulması yasaktır.

Mevcut protokollerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7/9/2016 tarihinden önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla özel hastaneler arasında yapılmış olup uygulanmakta olan protokoller, protokollerde belirlenen sürelerin sonuna kadar mevcut hak ve yükümlülükleri ile geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) YÖK’ün görüşü alınarak hazırlanan bu Usul ve Esaslar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasları Sağlık Bakanı yürütür.