Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerVakıf ve Özel Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerine İlişkin Düzenleme

Vakıf ve Özel Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerine İlişkin Düzenleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Düzenleme” konulu 2018/3 sayılı genelge yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54567092-010.06.02-E.02-798 07.02.2018
Konu: Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Düzenleme

GENELGE
2018/3

DAĞITIM YERLERİNE

27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Acil hizmetler başlıklı Madde 39’da yer alan “(Değişik:RG-23/7/2008-26945) “Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur ” ve “özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler İle gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz” hükmü gereğince tüm özel hastanelerin kendilerine başvuran acil hastalara sağlık hizmetini vermesi zorunludur.

Yine aynı maddede geçen, (Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) “Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde şevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi’nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır” hükmü gereğince bu hastaların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının devamı da yukardaki koşullar dahilinde devam ettirilir.

Aynı Yönetmeliğin EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) e-5) (Değişik:RG-22/3/2017-30015) bendinde yer alan “(Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır” hükmü gereğince özel hastane acil servislerinde nöbetçi hekim bulma koşulları da kolaylaştırılmış olup düzenlemenin takibi zorunlu tutulmuştur.

16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in Kapsam başlıklı MADDE 2’de yer alan “(1) Bu Tebliğ, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına ait, bünyesinde acil sağlık hizmeti verilen tüm yataklı sağlık tesisleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar. (2) Özel sağlık tesisleri, 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin acil servislere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tâbidir ” hükmü gereğince bu tebliğ hükümlerine tüm vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin de uyması zorunludur.

Yine aynı Tebliğin Seviyelendirmenin İstisnaları başlıklı MADDE 7-(l)’de yer alan “Dal hastaneleri, özel hastaneler ve entegre ilçe hastaneleri bünyesindeki acil servisler veya acil üniteleri, komisyon tarafından aşağıdaki ölçütlere uygun olarak inceleme ve değerlendirmeye tâbi tutulur ve raporlanarak tescil için Bakanlığa bildirilir” hükmü gereğince tüm vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin bu tebliğe göre acil servis hizmetlerini, fiziksel mekanlarını ve personel çalışma planlarını ivedilikle oluşturması gerekmektedir.

Dolayısı ile; vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler dahil olmak üzere tüm acil servislere başvuran hastalara, herhangi bir ek ücret talep edilmeksizin bakılması, kritik hastalar stabil olmadan kesinlikle sevk edilmemesi, hastalar stabilize olduktan veya acil hal ve ilgili tedavileri sona erdikten sonra, hekim tarafından acil halin sona erdiğine dair tespit ve keyfiyetin hastaya bildirilmesi sonrasında hastaların taburcu, sevk veya yatış işlemlerinin yapılması,

Bu mevzuat hükümlerine göre acil servis hizmeti gereksinimi olan vatandaşlarımızın bu hastanelerden acil servis hizmetlerini almalarının kolaylaştırılması için gerekli planlama ve bilgilendirmelerin ivedilikle yapılması.

İlgili acil servislerde, girişe yakın ve hastaların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde. okunabilecek boyut ve yerleşimde bilgilendirme panolarının asılmasını, bu panolarda sunulan hizmetlerle ilgili hasta hakları koordinatörlüğü ve hastane içi başvuru ve şikayet mekanizmaları ile “SABİM ALO 184” numarasının verilmesinin sağlanması,

Vakıf üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde acil servis hizmetlerinin yukarıda yer alan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi

Bu genelge ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumun müdürlüklerce denetlenmesi ve uymayan vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastanelere ilgili mevzuatına göre gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanmasının sağlanması ve uygulamanın yakından takip edilerek gerekli tüm önlemlerin alınması hususlarını önemle rica ederim.

Dr. Ahmet DEMIRCAN
Bakan

DAĞITIM
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

İlgili yazı için: Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Servis Hizmetlerine Yönelik Düzenleme