Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerYoğun Bakım Personelinin Eğitim Alması Konusunda Süre Uzatıldı

Yoğun Bakım Personelinin Eğitim Alması Konusunda Süre Uzatıldı

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Şubat 2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre yoğun bakım personelinin eğitim alması şartı 31/12/2017 tarihine kadar uzatıldı. Yoğun bakım personeli seviyesinin gerektirdiği diğer standartları taşıması kaydıyla seviyelendirilecek.


8 Şubat 2017 ÇARŞAMBA          Resmî Gazete            Sayı : 29973         TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


ç) Faaliyette olan yoğun bakım servislerinden, bu birimlerde görev yapan personelin yoğun bakım eğitimi almış olması şartını sağlayamayanların bu durumları komisyon tarafından düzenlenecek bir raporla belgelendirilir. 31/12/2016 31/12/2017 (Değişik ibare:RG-08/02/2017-29973) tarihine kadar personelin yoğun bakım eğitimi alması şartından muaf tutularak, seviyesinin gerektirdiği diğer standartları taşıması kaydıyla seviyelendirilir ve Müdürlükçe geçici tescil verilir. Tespit edilen noksanlıkların tamamlanmasından sonra düzenlenecek komisyon raporuna istinaden Müdürlükçe tescil işlemi gerçekleştirilir.

Resmi Gazete: 8 Şubat 2017, sayfa 13