Danıştay GSS Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti

0
41
steteskop ve şırınga
BXP37948

Danıştay 15. Daire “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik”in bazı maddelerini iptal etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik”in bazı maddeleri hakkında, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle TTB ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından dava açılmıştır. Açılan dava sonucunda;
5510 sayılı Kanun’un 78. maddesinde geçen “Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/66 md.) Bu kişi ve grupların sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.” ibaresi, Anayasa’nın 20. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu karardan sonra Danıştay 15. Daire, dava konusu “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına ilişkin Yönetmelik’in dayanağının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği, üstelik kişisel sağlık verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerin Anayasa’nın 20. maddesinde öngörülen kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenlenebileceğine ilişkin güvenceyi sağlamaktan uzak olduğu gerekçesi ile Yönetmelik’in dava konusu edilen tüm hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur.
Gerek Anayasa Mahkemesi’nin, gerekse Danıştay 15. Daire’nin ilgili kararları uyarınca; biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, sağlık.net 2, e-nabız ve benzer sistemler aracılığıyla hastalara ait hassas kişisel veri nitelindeki sağlık verilerinin toplanması, işlenmesi ve 3. kişi veya kurum/kuruluşlar ile paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Söz Konusu Danıştay kararı